Mẫu số 05-TT: Giấy đề nghị thanh toán Giấy đề nghị thanh toán công nợ hợp đồng mới nhất

  • Phát hành Bộ Tài chính
  • Đánh giá 6 đánh giá
  • Lượt tải 83.131
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 77,2 KB
  • Cập nhật 02/11/2016

Giới thiệu

Download Mẫu Giấy đề nghị thanh toán công nợ hợp đồng mới nhất

Các hợp đồng sau khi hoàn tất thường sẽ có một khoản dư nợ nhất định, chính vì vậy khi thương thảo và ký kết xong chúng ta phải thanh toán công nợ của hợp đồng đó. Ngoài ra trong rất nhiều trường hợp khi mua hàng trước, trả tiền sau kế toán viên cũng cần phải lập giấy đề nghị thanh toán tiền để trình lên cấp trên. Giấy đề nghị thanh toán được ban hành theo Quyết định số: 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC là mẫu giấy đề nghị thanh toán đầy đủ và chính xác nhất hiện nay. Hãy tải mẫu giấy đề nghị thanh toán chúng tôi cung cấp dưới đây để có cho mình mẫu giấy đề nghị thanh toán công nợ mới nhất theo quy chuẩn.

Đơn vi: ……..
Bộ phận: …….
                                           Mẫu số: 05-TT
                                                          (Ban hành theo Quyết định số: 48/2006/QĐ-BTC
                                                                Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Ngày ... tháng ... năm....

Kính gửi: ......................................................................................................................

Họ và tên người đề nghị thanh toán: ............................................................................

Bộ phận (hoặc địa chỉ): ................................................................................................

Nội dung thanh toán: ....................................................................................................

Số tiền: ............................................... (Viết bằng chữ): ...............................................

.......................................................................................................................................

(Kèm theo: ..................... chứng từ gốc).

Người đề nghị thanh toán
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Người duyệt
(Ký, họ tên)

Download văn bản để xem chi tiết nội dung.