Mẫu đơn xin thuê đất

  • Phát hành Download
  • Đánh giá
  • Lượt tải 1.201
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 28 KB
  • Cập nhật 27/11/2012

Giới thiệu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

….ngày…tháng….năm…

ĐƠN XIN THUÊ ĐẤT

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ:
UBND tính (thành phố trực thuộc Trung ương)

 1. Tên Tổ chức (hoặc cá nhân) xin thuê đất:.............................

2. Quyết định (giấy phép) thành lập:.............................

3. Địa chỉ:............................. Điện thoại:.............................

4. Vị trí khu đất xin thuê:.............................

5. Diện tích thuê:.............................

6. Thời hạn thuê:.............................

7. Mục đích sử dụng:.............................

8. Cam kết:.............................

- Sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật đất đai;

- Trả tiền thuê đất đủ, đúng hạn;

- Các cam kết khác (nếu có)…

Download văn bản để xem thêm chi tiết.