Mẫu hợp đồng cho vay tiền

  • Phát hành Download
  • Đánh giá
  • Lượt tải 825
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 42 KB
  • Cập nhật 23/11/2012

Giới thiệu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------

HỢP ĐỒNG CHO VAY TIỀN

 Hôm nay ngày .....................…. tháng …. ..............................năm …………

Tại địa điểm: ………………………………………………………........................

(Nếu vay Ngân hàng và hợp tác xã tín dụng, thì có thêm yếu tố xét đơn xin của đương sự).

 Chúng tôi gồm có:

 Bên A: (bên cho vay)

+ Địa chỉ: ………………………………………………....................................................

+ Điện thoại: ………………………………………............................................................

+ Đại diện là: …………………………………………..........................................................

+ CMND số……………….........……….do Công an……..................….cấp ngày………....

 Bên B: (bên vay)

+ Ông (bà): ……………………………................................................................……………

+ CMND số……………………..............….do Công an………..............cấp ngày…..............

+ Địa chỉ: …………….................................................................……………………………...…

+ Điện thoại: ………................................................................…………………………………

 Sau khi thỏa thuận cùng nhau ký hợp đồng vay tiền với các điều khoản sau:

 Điều 1: Về số lượng tiền vay

Bên A đồng ý cho bên B vay số tiền:

+ Bằng số: ……………………….................................................................………………………

+ Bằng chữ: …………………….................................................................………………………

 Điều 2: Thời hạn và phương thức vay

2.1. Thời hạn vay là ………………… tháng

+ Kể từ ngày ……………………… tháng … ………….năm …………………….

+ Đến ngày ………………………... tháng …………… năm …………………….

2.2. Phương thức vay (có thể chọn các phương thức sau):

+ Chuyển khoản qua tài khoản: …………..........................................................…………………

+ Mở tại ngân hàng: ………………..............................................................…………………………

+ Cho vay bằng tiền mặt

Chuyển giao thành ……....................… đợt

- Đợt 1: …………………….....................................................................……………………………

- Đợt 2: ……………………......................................................................……………………………

 Điều 3: Lãi suất

3.1 Bên B đồng ý vay số tiền trên với lãi suất ……….. % một tháng tính từ ngày nhận tiền vay.

3.2 Tiền lãi được trả hàng tháng đúng vào ngày thứ 30 tính từ ngày vay, lãi trả chậm bị phạt …….. % tháng.

3.3 Trước khi hợp đồng này đáo hạn ….. ngày; nếu bên B muốn tiếp tục gia hạn phải được sự thỏa thuận trước tại địa điểm…………

3.4 Trong thời hạn hợp đồng có hiệu lực không thay đổi mức lãi suất cho vay đã thỏa thuận trong hợp đồng này.

3.5 Khi nợ đáo hạn, bên B không trả đủ vốn và lãi cho bên A, tổng số vốn và lãi còn thiếu sẽ chuyển sang nợ quá hạn, và chịu lãi suất tính theo nợ quá hạn là …… % một tháng.

3.6 Thời hạn thanh toán nợ quá không quá …. Ngày nếu không có sự thỏa thuận nào khác của hai bên.

Download văn bản để xem thêm chi tiết.