Mẫu hợp đồng thầu phụ

  • Phát hành Download
  • Đánh giá
  • Lượt tải 354
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 71 KB
  • Cập nhật 17/12/2012

Giới thiệu

 Hợp đồng thầu phụ

Hợp đồng thầu phụ này được lập ngày ............tháng.........  năm........ ,

Giữa................. có trụ sở tại.............(Nhà thầu) và.............có trụ sở tại...............(Nhà thầu phụ) để thực hiện công việc........... tại.............

Các căn cứ:

Căn cứ vào Hợp đồng ký ngày tháng năm giữa Nhà thầu và Chủ đầu tư (Hợp đồng chính ) về việc thực hiện, hoàn thành và bảo hành của công việc xây dựng Nhà máy.

Căn cứ vào việc Nhà thầu phụ đồng ý thực hiện theo các điều khoản và điều kiện dưới đây được nêu trong tài liệu Hợp đồng thầu phụ, các công việc thầu phụ (gọi tắt là “Công việc”) được qui định trong các điều kiện và tài liệu kèm theo.

Sau khi cân nhắc,trên cơ sở những thoả thuận chung các bên cùng nhất trí cam kết những điều khoản như sau:

Điều 1
Định nghĩa và diễn giải

Trong bản Hợp đồng thầu phụ này, từ và các thành ngữ có cùng ý nghĩa tương đương với từ và thành ngữ trong các bản tài liệu Hợp đồng chính liên qua.

Điều 2
Các tài liệu của Hợp đồng thầu phụ

Những tài liệu dưới đây phải dễ hiểu, phù hợp và trở thành một phần của Hợp đồng thầu phụ:

1. Bản Hợp đồng thầu phụ

2. Giá trị Hợp đồng thầu phụ - (phụ lục A)

3. Phạm vi Công việc - (phụ lục B)

4. Các bản vẽ - (Phụ lục C)

5. Tiến độ thi công - (phụ lục D)

Download văn bản để xem thêm chi tiết.