Mẫu số 06/GTGT: Đăng ký áp dụng phương pháp tính thuế GTGT Mẫu số 06 GTGT ban hành theo thông tư 156

  • Phát hành Bộ Tài chính
  • Đánh giá 4 đánh giá
  • Lượt tải 95.812
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 76,1 KB
  • Cập nhật 08/03/2017

Giới thiệu

Mẫu số 06 GTGT - Đăng ký áp dụng phương pháp tính thuế GTGT

Mẫu số 06/GTGT: Đăng ký áp dụng phương pháp tính thuế GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính. Mẫu số 06 GTGT về đăng ký áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng được sử dụng rộng rãi và phổ biến, mời các bạn tải về tham khảo.

              Mẫu số: 06/GTGT
     (Ban hành kèm theo Thông tư 
           số 28/2011/TT-BTC
   ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------o0o-----------

........, ngày .......... tháng ........ năm ......

ĐĂNG KÝ
ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Kính gửi: (Tên Cơ quan thuế) ……………………….………...........

Tên người nộp thuế: ......................................................................................................

Mã số thuế: ....................................................................................................................

Địa chỉ: ...........................................................................................................................

Nghề nghiệp/Lĩnh vực hoạt động/Ngành nghề kinh doanh chính: ................................................

Hiện nay, chúng tôi đang thực hiện tính thuế GTGT theo phương pháp ………………………………….; do điều kiện của cơ sở kinh doanh chúng tôi ……………………………. và qua xem xét các điều kiện tính thuế GTGT theo phương pháp ………………………, cơ sở chúng tôi đăng ký với cơ quan thuế được áp dụng tính thuế theo phương pháp ……………….

Thời gian đề nghị được áp dụng kể từ tháng ..... năm .....

Chúng tôi xin cam kết thực hiện tính thuế, khai thuế và nộp thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế và các pháp luật thuế có liên quan.

Nếu vi phạm luật thuế và các chế độ quy định, chúng tôi xin chịu xử lý theo pháp luật./. 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

      Họ và tên: …….
      Chứng chỉ hành nghề số: .......

 Ngày ….... tháng ….... năm …....

                     NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
                        ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

                          Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có) 

Download tài liệu để xem nội dung chi tiết.