Mẫu số 04/GTGT: Tờ khai thuế giá trị gia tăng Dành cho người nộp thuế tính thuế theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu

  • Phát hành Bộ Tài chính
  • Đánh giá
  • Lượt tải 2.730
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 105,2 KB
  • Cập nhật 08/09/2014

Giới thiệu

Mẫu số 04/GTGT: Tờ khai thuế giá trị gia tăng dành cho người nộp thuế tính thuế theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------o0o-----------

TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(Dành cho người nộp thuế tính thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên doanh thu)

[01] Kỳ tính thuế: Tháng ...... năm …....

[02] Lần đầu:                   [03] Bổ sung lần thứ: 

[04] Tên người nộp thuế: ……………………………………....................................................

[05] Mã số thuế: 

[06] Địa chỉ: …………………………………………………………………………….....................

[07] Quận/huyện: ............................... [08] Tỉnh/thành phố: ....................................................

[09] Điện thoại: ………….. [10] Fax: .......................... [11] Email: ..........................................

[12] Tên đại lý thuế (nếu có): ……………………………………..............................................

[13] Mã số thuế: 

[14] Địa chỉ: …………………………………………………………………………….......................

[15] Quận/huyện: ................... [16] Tỉnh/thành phố: .................................................................

[17] Điện thoại: ..................... [18] Fax: .................. [19] Email: ...............................................

[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số ................................................. ngày .........................................

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT Chỉ tiêu Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 0% và không chịu thuế Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 5% Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 10%
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT [21] [22] [23]
1.1 Nhóm ngành A      
1.2 Nhóm ngành B      
  ...      
2 Tỷ lệ GTGT trên doanh thu [24] [25] [26]
2.1 Nhóm ngành A      
2.2 Nhóm ngành B      
...        
3 Tổng GTGT phát sinh trong kỳ [27] = [21] x [24] [28] = [22] x [25] [29] = [23] x [26]
 3.1 Nhóm ngành A      
 3.2 Nhóm ngành B      
 ...        
 4  Tổng thuế GTGT phải nộp:  [30] = [27] x 0%   [31] = [28] x 5%  [32] = [29] x 10%
 4.1 Nhóm ngành A      
 4.2 Nhóm ngành B      
 ....        

Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT [33] = [21] + [22] + [23]: ..........

Tổng số thuế GTGT phải nộp trong kỳ [34] = [30] + [31] + [32]: ..........................................

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./. 

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:…….
Chứng chỉ hành nghề số: .......    

Ngày ....... tháng ….... năm …....

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Download tài liệu để xem nội dung chi tiết.