Mẫu giấy biên nhận tiền Mẫu giấy biên nhận tiền mặt mới nhất

  • Phát hành Down
  • Đánh giá 21 đánh giá
  • Lượt tải 175.009
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 66,3 KB
  • Cập nhật 25/12/2017

Giới thiệu

Download mẫu giấy biên nhận tiền mặt

Với các giao dịch tiền mặt thì giấy biên nhận là 1 trong những thủ tục không thể không có. Mấu giấy biên nhận tiền mặt mà Down.vn cung cấp dưới đây có thể sử dụng trong tất cả các trường hợp có liên quan đến giao dịch bằng tiền mặt để minh bạch tài chính nhằm tránh các rủi ro trong kinh doanh. Giấy biên nhận tiền mặt đóng vai trò rất quan trọng đặc biệt trong các hoạt động giao thương lớn để các bên có thể chứng minh đã bàn giao tiền khi có bất trắc xảy ra. Mẫu giấy biên nhận tiền chúng tôi cung cấp dưới đây đã được quy chuẩn theo chuẩn của Bộ Tài Chính để tiện lợi nhất cho người dùng.

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------***------

GIẤY BIÊN NHẬN TIỀN

Hôm nay, ngày…..tháng….năm 2010 tại…………., Chúng tôi gồm:

BÊN GIAO TIỀN (gọi tắt là: BÊN A): Ông/bà:………………………………………………………

Số chứng minh thư: …………..........Ngày cấp:…………………………….Nơi cấp: …………......

Địa chỉ:………………...…............................…………………………………………………............

Hộ khẩu thường trú: …...…............................………………………………………………............

Chỗ ở hiện tại: …...…............................……………………………………………………..............

BÊN NHẬN TIỀN (gọi tắt là : BÊN B): Ông (Bà):……………………………………….................

Số chứng minh thư: …...………..Ngày cấp:……..............….Nơi cấp:…………………….............

Đại chỉ: ………………………………………………………………….…………………….................

Hộ khẩu thường trú: …...…............................……………………………………………................

Chỗ ở hiện tại: …...…............................…………………………………………………..................

Căn cứ vào biên bản thỏa thuận về việc phân chia tài sản số:…………....được lập ngày…....tháng…..năm 2010 tại………………….Ông/Bà:………..……

Đã tiến hành bàn giao tổng số tiền là:……………VNĐ (viết bằng chữ:……..….).

Kể từ khi Bên A bàn giao đầy đủ số tiền cho Bên B, Bên A có toàn quyền sở hữu số tài sản được quy định trong biên bản thỏa thuận phân chia tài sản. Bên B cam kết không khiếu kiện, kiếu nại và tạo mọi điều kiện pháp lý thuận lợi để Bên A tiến hành đăng ký thủ tục chuyển quyền sở hữu theo quy định của pháp luật.

Giấy biên nhận được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản. Hai bên cam kết mua và bán theo đúng thoả thuận đã nêu trên. Nếu bên nào vi phạm sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

  Hà Nội, ngày………tháng……….năm 2010
BÊN GIAO TIỀN BÊN NHẬN TIỀN

Nhấn Tải về để tải file định dạng .Doc về máy.