Mẫu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo Thông tư 133 Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh

  • Phát hành Bộ Tài chính
  • Đánh giá
  • Lượt tải 1.216
  • Sử dụng Miễn phí
  • Cập nhật 15/03/2018

Giới thiệu

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là 1 trong những mẫu báo cáo được đổi mới rất nhiều theo thông tư Thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ Tài Chính. Dưới đây chúng tôi sẽ cung cấp đến các bạn Mẫu số B02 - DNSN: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo thông tư mới nhất này.

 

Đơn vị báo cáo: …………………

Địa chỉ: …………………

Mẫu số B02 - DNSN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Năm.................

                                                                                Đơn vị .........

CHỈ TIÊU Mã số Thuyết minh Năm nay Năm trước
1 2 3 4 5
1. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 01      
2. Giá vốn hàng bán 02      
3. Chi phí quản lý kinh doanh 03      
4. Lãi/lỗ hoạt động tài chính và hoạt động khác 04      
5. Lợi nhuận kế toán trước thuế (05=01-02-03+04) 05      
6. Chi phí thuế TNDN 06      
7. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (07=05-06) 07      

 

  Lập, ngày ... tháng ... năm ...
NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)
KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, họ tên, đóng dấu)