Mẫu phiếu xuất kho Excel theo quyết định 48 và 15 Mẫu phiếu xuất kho mới nhất

  • Phát hành Bộ Tài chính
  • Đánh giá 13 đánh giá
  • Lượt tải 105.796
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 44,5 KB
  • Cập nhật 24/08/2017

Giới thiệu

Mẫu phiếu xuất kho Excel theo quyết định 48 và mẫu phiếu xuất kho Excel theo quyết định 15

Mẫu phiếu xuất kho theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính. Down.vn xin giới thiệu mẫu phiếu xuất kho cho biểu mẫu kế toán. Đây là Mẫu phiếu xuất kho theo Quyết định 48 của Bộ Tài Chính. Phiếu xuất kho này được dùng để theo dõi chặt chẽ hơn số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ xuất kho.

Đơn vị: ...............................
Bộ phận: ..............................

Mẫu số 02 – VT
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC
Ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTC)

PHIẾU XUẤT KHO

Ngày ...... tháng ...... năm 20....
 Số: ...........................................

Nợ: ..........................
Có: ..........................

Họ và tên người nhận hàng: ................................................Địa chỉ (bộ phận):.................................

Lý do xuất kho: ..................................................................................................................................

Xuất tại kho (ngăn lô): .......................................................Địa điểm: .................................................

    Mẫu phiếu nhập kho

Tổng số tiền (viết bằng chữ): ................................................................................................................

Số chứng từ gốc kèm theo: ...................................................................................................................

                           Ngày ....... tháng ........ năm 20....

 

Người lập phiếu
(Ký, họ tên, đóng dấu) 

Người nhận hàng
(Ký, họ tên) 

Thủ kho
(Ký, họ tên) 

Kế toán trưởng
(Hoặc bộ phận có nhu cầu nhận)

(Ký, họ tên) 

Giám đốc
(Ký, họ tên) 

 

Download mẫu Phiếu chi để xem thêm chi tiết.