Mẫu phiếu nhập kho Phiếu nhập kho theo quyết định 48

  • Phát hành Bộ Tài chính
  • Đánh giá 3 đánh giá
  • Lượt tải 29.989
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 41,9 KB
  • Cập nhật 22/03/2016

Giới thiệu

Mẫu phiếu nhập kho theo quyết định 48

Mẫu phiếu nhập kho cho biểu mẫu kế toán được Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC Ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính. Phiếu nhập kho được sử dụng khi bạn muốn nhập hàng hóa vào kho của công ty. Mời bạn tải mẫu phiếu nhập kho về máy và sử dụng miễn phí.

Đơn vị: ...............................
Bộ phận: ..............................

Mẫu số 01 – VT
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC
Ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTC)

PHIẾU NHẬP KHO

Ngày ...... tháng ...... năm 20....

    Số: ...........................................

Nợ: ...............................
Có: ...............................

Họ và tên người giao: ..........................................................................................................................

Theo................. số...........ngày..........tháng..........năm............của.........................................................

Nhập tại kho: .......................................................địa điểm: .................................................................. 

    Mẫu phiếu nhập kho

Tổng số tiền (viết bằng chữ): ................................................................................................................

Số chứng từ gốc kèm theo: ..................................................................................................................

                           Ngày ....... tháng ........ năm 20....

 

Người lập phiếu
(Ký, họ tên, đóng dấu) 

Người giao hàng
(Ký, họ tên) 

Thủ kho
(Ký, họ tên) 

Kế toán trưởng
(Hoặc bộ phận có nhu cầu nhận)

(Ký, họ tên) 

Download mẫu Phiếu chi để xem thêm chi tiết.