Quyết định 209/QĐ-BHXH Bổ sung 03 quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 thuộc lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội

Giới thiệu

Quyết định 209/QĐ-BHXH năm 2014 bổ sung 03 quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 thuộc lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành.

BẢO HIỂM XÃ HỘI 
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 209/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2014 

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH BỔ SUNG 03 QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2008 THUỘC LĨNH VỰC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Nghị định số 116/2012/NĐ-CP ngày 14/12/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2008/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010;

Căn cứ Nghị quyết số 49/2010/NQ-CP ngày 09/12/2010 của Chính phủ về đơn giản hóa các thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng (tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008);

Căn cứ Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 26/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước và Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg ngày 30/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg;

Căn cứ Quyết định số 1098/QĐ-BHXH ngày 24/10/2011 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam phê duyệt kế hoạch triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1370/QĐ-BHXH ngày 13/12/2013 của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1388/QĐ-BHXH ngày 15/10/2012 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 áp dụng cho Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, cấp huyện;

Xét đề nghị của Trưởng ban thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành bổ sung 03 quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 (từ quy trình số QT-CSXH-42 đến QT-CSXH-44 theo danh mục kèm theo) áp dụng cho Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh vào bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 835/QĐ-BHXH ngày 29/7/2013 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng, Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, Ban Chỉ đạo ISO, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Lưu: VT, BCĐ ISO(5b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Đỗ Thị Xuân Phương

DANH MỤC
QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BHXH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 209/QĐ-BHXH ngày 28 tháng 02 năm 2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

TT

Tên quy trình

Mã quy trình

1

Quy trình giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg

QT-CSXH-42

2

Quy trình giải quyết trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu

QT-CSXH-43

3

Quy trình xác nhận thời gian làm chủ nhiệm hợp tác xã để tính hưởng BHXH theo Quyết định số 250/QĐ-TTg

QT-CSXH-44

 

QUY TRÌNH
GIẢI QUYẾT HƯỞNG TRỢ CẤP HÀNG THÁNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 613/QĐ-TTG

Mã số QT-CSXH-42
Lần ban hành 01
Ngày ban hành  28/02/2014

 

  Soạn thảo Soát xét Phê duyệt
Chức vụ Trưởng phòng Phó trưởng Ban Phó Tổng Giám đốc
Chữ ký      
Họ tên Bùi Huy Nam Nguyễn Hùng Cường Đỗ Thị Xuân Phương


SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

Yêu cầu sửa đổi/bổ sung Trang/Phần liên quan việc sửa đổi Mô tả nội dung sửa đổi Lần ban hành/Lần sửa đổi Ngày ban hành
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

1. MỤC ĐÍCH

Quy trình này nhằm thống nhất trình tự thực hiện và trách nhiệm giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 06/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp hàng tháng cho những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời gian hưởng trợ cấp mất sức lao động.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

- Quy trình này áp dụng đối với hoạt động giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 06/5/2010 thuộc lĩnh vực thực hiện chính sách BHXH;

- Bộ phận một cửa BHXH huyện, Phòng TN-QLHS BHXH tỉnh và các bộ phận, cá nhân liên quan thuộc cơ quan BHXH huyện, BHXH tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện quy trình này.

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH; Nghị định số 116/2011/NĐ-CP ngày 14/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2008/NĐ-CP.

- Hệ thống quản lý chất lượng (tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008).

- Quyết định số 1388/QĐ-BHXH ngày 15/10/2012 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 áp dụng cho BHXH cấp tỉnh, cấp huyện.

- Quyết định số 884/QĐ-BHXH ngày 25/8/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quy định tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về BHXH, bảo hiểm y tế.

- Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 06/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp hàng tháng cho những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời gian hưởng trợ cấp mất sức lao động.

- Thông tư số 16/2010/TT-BLĐTBXH ngày 01/6/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 06/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp hàng tháng cho những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế.

- Công văn số 2834/BHXH-CSXH ngày 09/7/2010 của BHXH Việt Nam hướng dẫn thực hiện trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 06/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ đối với người đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động.

- Công văn số 1594/BHXH-CSXH ngày 22/4/2011 của BHXH Việt Nam hướng dẫn bổ sung thực hiện trợ cấp hàng tháng theo QĐ số 613/QĐ-TTg ngày 06/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

- Công văn số 3984/BHXH-CSXH ngày 28/9/2011 của BHXH Việt Nam hướng dẫn bổ sung về đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng theo QĐ số 613/QĐ-TTg ngày 06/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

- Công văn 5371/BHXH-CSXH ngày 16/12/2011 của BHXH Việt Nam hướng dẫn bổ sung về thực hiện trợ cấp hàng tháng theo QĐ số 613/QĐ-TTg ngày 06/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT

- BHXH: Bảo hiểm xã hội

- BHYT: Bảo hiểm y tế

- NLĐ: Người lao động

- Phòng TN-QLHS: Phòng Tiếp nhận và quản lý hồ sơ

- Phòng CĐBHXH: Phòng Chế độ bảo hiểm xã hội

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết