Đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Hóa học trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Điện Biên - Lần 2 Đề thi thử môn Toán THPT Quốc gia 2018

Giới thiệu

Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 đang đến rất gần, chính vì vậy các trường đang liên tục tổ chức các kỳ thi thử để giúp các em kiểm tra kiến thức của mình trước khi kỳ thi diễn. Dưới đây là Đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Hóa học trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn có 40 câu hỏi chắc nghiệm cho các em tham khảo.

 

Đề thi thử THPT môn Hóa học năm 2018

SỞ GD&ĐT ĐIỆN BIÊN
TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 -

Môn: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút (không kể thời gian phát đ)

I. Nhận biết

 Câu 1: Chất nào sau đây vừa phản ứng với dung dịch HCl, vừa phản ứng với dung dịch NaOH?

A. CaCO3.              B.AlCl3.                         C.Al2O3.                        D. BaCO3.

Câu 2: Cho vài giọt nước brom vào dung dịch anilin, lắc nhẹ thấy xuất hiện

A. kếttủatrắng.                    B. kết tủa đỏ nâu.                     C. bọt khí.                      D. dung dịch màu xanh.

Câu 3: Dung dịch nào làm quỳ tím hóa xanh?

A. Na2CO3.                     B.HNO3.                      C. HCl.                   D. NaCl.

Câu 4: Trong số các phương pháp làm mềm nước cứng, phương pháp nào chỉ khử được độ cứng tạm thời?

A. Phương phápcất nước.                                  B. Phương pháp trao đổiion.

C. Phương pháphóahọc.                                     D. Phương pháp đun sôi nước.

Câu 5: Hiệu ứng nhà kính là hiện tượng Trái Đất đang ấm dần lên do các bức xạ có bước sóng dài trong vùng hồng ngoại bị giữ lại mà không bức xạ ra ngoài vũ trụ. Khí nào dưới đây là nguyên nhân chính gây ra hiệu ứng nhà kính?

A. CO2.               B. SO2.                         C.N2.                           D. O2.

Câu 6: Phản ứng este hóa giữa ancol etylic và axit axetic tạo thành sản phẩm có tên gọi là gì

A. tylaxetat.                       B. axyl etylat.                     C. axetyl etylat.             D. metyl axetat.

Câu 7: Công thức của Crom(VI) oxit là

A. Cr2O3.                       B.CrO3.                       C. Cr(OH)2.                         D. NaCrO2.

Câu 8: Ion kim loại nào sau đây có tính oxi hóa yếu nhất?

A. Fe3+                      B.Al3+                            C. Ag+                             D. Cu2+

Câu 9: Polime nào sau đây chứa nguyên tố nitơ?

A. Sợibông.                B. Poli (viyl clorua).                     C. Poli etilen.                    D. Tơ nilon-6.

 II . Thông hiểu

 Câu 10: Cho các chất sau: etyl axetat, tripanmitin, saccarozơ, etylamin, Gly-Ala. Số chất tham gia phản ứng với dung dịch NaOH khi đun nóng là:

A. 2.                     B. 3.                           C. 5.                           D. 4.

Câu 11: Cho 2,04 gam một este đơn chức X có công thức C8H8O2 tác dụng hết với dung dịch chứa 1,60 gam NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 3,37 gam chất rắn khan. Số đồng phân thỏa mãn điều kiện trên của X là:

A. 1.                            B. 4.                            C. 3.                              D. 5.

Câu 12: Hòa tan hết 0,54 gam Al trong dung dịch NaOH dư, sau phản ứng thu được V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là

A. 0,448.                         B. 0,672.                     C. 1,008.                  D. 0,560.

Câu 13: Cho 0,5 gam một kim loại hóa trị II phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl dư, thu được 0,28 lít khí H2 (đktc). Kim loại đó là:

A. Mg                       B.Sr.                            C. Ca.                           D. Ba.

Câu 14: Cho 200 ml dung dịch H3PO4 1M vào 250 ml dung dịch hỗn hợp NaOH 0,5M và KOH 1,5M. Sau khi phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X. Khối lượng muối có trong dung dịch X là:

A. 32,6 gam.               B.36,6 gam.                      C. 38,4 gam.                           D. 40,2 gam.

Download file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết.

 ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ MÔN HÓA

1 C 11 B 21 D 31 C
2 A 12 B 22 A 32 A
3 A 13 C 23 B 33 A
4 D 14 B 24 B 34 C
5 A 15 D 25 A 35 A
6 A 16 A 26 D 36 B
7 B 17 C 27 C 37 A
8 B 18 D 28 B 38 A
9 D 19 C 29 A 39 A
10 B 20 D 30 D 40 B