Bộ đề thi thử THPT quốc gia 2018 trường THPT chuyên Quốc Học Huế Đề thi thử môn Toán, tiếng Anh, Hóa học, Vật lý, Địa lý THPT quốc gia 2018

  • Phát hành Sưu tầm
  • Đánh giá
  • Lượt tải 67
  • Sử dụng Miễn phí
  • Cập nhật 09/05/2018

Giới thiệu

Bộ đề thi thử THPT quốc gia 2018 trường THPT chuyên Quốc Học Huế là bộ đề thi thử mới nhất của trường THPT chuyên Quốc Học Huế. Bộ đề bao gồm các đề thi  Toán, Hóa học và tiếng Anh để các bạn tham khảo để cũng cố kiến thức các môn học trước khi bước vào kỳ thi THPT Quốc Gia 2018.

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán Quốc Học Huế

Đề thi thử THPT quốc gia môn tiếng Anh

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Question 1: The energy _______ from the sun is renewable and environmentally-friendly.

A. harnessing             B. is harnessed              C. which harnessed                   D. harnessed

Question 2: We truly respected our father and always _______ by his rule.

A. submitted                B. obeyed                C. complied                D. abode

Question 3: The architects have made _______ use of glass and transparent plastic.

A. imaginative              B. imagine               C . imagination                D. imaginatively

Question 4: Tom denied _______ part in the fighting at school.

A. to take                 B. take                     C. to taking                   D. taking

Question 5: Your brother hardly talks to anyone, _______?

A. does he                B. is he                 C. doesn’t he                   D. isn’t he

Question 6: Pesticide residues in fruit and vegetable can be _______ to health.

A. crucial                B. supportive               C. receptive                 D. destructive

Question 7: You looked exhausted. I think you’ve _______ more than you can handle.

A. turned on                 B. taken up              C. turned up               D. taken on

Question 8: Only after she had finished the course did she realize she _____ a wrong choice.

A. had made            B . has made                 C. had been making                 D. was making

Question 9: It ______ Sue that you saw last night. She’s abroad with her family.

A. should have been                           B . must have been

C. can’t have been                              D. needn’t have been

.................

Đề thi thử THPT quốc gia môn Địa lý

Câu 1: Nhận định nào sau đây không đúng với thiên nhiên nước ta?

A. Cảnh quan thiên nhiên tiêu biểu ở phần lãnh thổ phía Bắc là đới rừng nhiệt đới gió mùa.

B. Mỗi năm các đồng bằng nước ta lấn ra biển hàng trăm mét.

C. Đất chủ yếu ở đai ôn đới gió mùa trên núi là đất mùn thô.

D. Đất phù sa chiếm gần 24% diện tích cả nước.

Câu 2: Nhận định nào sau đây không đúng với đặc điểm lao động nước ta hiện nay?

A. Tỉ lệ thiếu việc làm ở nông thôn thấp hơn thành thị.

B. Tốc độ tăng nguồn lao động cao hơn tốc độ tăng dân số.

C. Tỉ lệ thất nghiệp ở thành thị cao hơn nông thôn.

D. Năng suất lao động thấp do chất lượng nguồn lao động chưa được cải thiện

Câu 3: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9 và kiến thức đã học cho biết vùng có lượng mưa thấp nhất nước ta là vùng nào và cho biết nguyên nhân tại sao?

A. Thung lũng thượng nguồn sông Mã (nam Tây Bắc) , do khuất gió, xa biển và phơn tây nam.

B. Ninh Thuận- Bình Thuận, do địa hình song song với hướng gió và ảnh hưởng của dòng biển lạnh hoạt động mạnh

C. Mường Xén (Nghệ An) do khuất gió, xa biển và chịu tác động của phơn tay nam khô nóng.

D. Thung lũng sông Ba (sông Đà Rằng), do khuất gió và xa biển

Câu 4: Ý nào sau đây không còn chính xác với đặc điểm dân cư nước ta hiện nay?

A. Tỉ số giới tính khi sinh mất cân đối, nam nhiều hơn nữ.

B. Dân số đang có sự biến đổi nhanh về cơ cấu nhóm tuổi

C. Cơ cấu dân số trẻ, tốc độ tăng ngày càng nhanh gây bùng nổ dân số

D. Dân cư phân bố chưa hợp lí giữa đồng bằng và miền núi

Câu 5: Dựa vào yếu tố nào miền khí hậu phía Nam phân thành 2 mùa mưa, khô?

A. Chế độ nhiệt                                                B. Chế độ mưa.

C. Chế độ bức xạ Mặt Trời.                              D. Chuyển động biểu kiến của Mặt Trời

Câu 6: Giải pháp phù hợp nhất để giải quyết vấn đề thất nghiệp và thiếu việc làm ở nước ta là

A. kiểm soát tốc độ tăng dân số đi đôi đẩy mạnh phát triển kinh tế và phân bố hợp lí dân cư.

B. nâng cao chất lượng nguồn lao động và giảm gia tăng dân số xuống mức thấp.

C. giảm gia tăng dân số, tăng cường xuất khẩu lao động và đẩy mạnh đô thị hóa.

D. đẩy mạnh công nghiệp hóa- hiện đại hóa và xuất khẩu lao động.

Câu 7: Dựa vào Atlat Địa Lí Việt Nam trang 15 cho biết thành phố nào sau đây không có mật độ dân số quá 2000 người/km2 ?

A. Biên Hòa                                     B. Hải Phòng.

C. Hà Nội.                                       D. Thành phố Hồ Chí Minh.

...........................

Nhấn Tải về để tải toàn bộ đề thi.