Dữ liệu - File - Bảo vệ file - thư mục

Bảo mật các loại file, thư mục. Giúp dữ liệu được an toàn hơn