Giấy xác nhận sinh hoạt hè Mẫu giấy xác nhận sinh hoạt hè tại địa phương

  • Phát hành Sưu tầm
  • Đánh giá
  • Lượt tải 1.451
  • Sử dụng Miễn phí
  • Cập nhật 25/07/2017

Giới thiệu

Nhằm khuyến khích các bạn sử dụng thời gian nghỉ hè một cách bổ ích, hiệu quả và thực sự thoải mái. Nhà trường đã phát giấy xác nhận sinh hoạt hè tại địa phương. Trong mẫu giấy xác nhận nêu rõ thời gian, địa phương sinh hoạt và nhận xét của cơ quan nơi sinh hoạt hè.

Mẫu giấy xác nhận sinh hoạt hè tại địa phương

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc
---------o0o--------

 GIẤY XÁC NHẬN

SINH HOẠT HÈ TẠI ĐỊA PHƯƠNG NĂM ..........

Cơ sở Đoàn địa phương (Phường, xã, thị trấn)/Cơ quan:……………….....................…

Quận (huyện)…………………………...Tỉnh (thành phố):………………….......................

Chứng nhận: Anh (Chị)…………………………………MS:………….................................

Là…………………..Khóa………………………Khoa…………………… ..........................

Trường:...........................................................................................................................

Đã đăng kí sinh họạt hè tai:...........................................................................................

Từ ngày ..........................................đến ngày...............................................................

Chúng tôi nhân xét về anh (chị):..................................................................................

Trong thời gian sinh hoạt tại địa phương/cơ quan như sau:

1. Ý thức chấp hành luật pháp Nhà nước, quy định của địa phương/cơ quan:…........…

……………………………………………………………………………………………...........

………..............................................................................................................................

........................................................................................................................................

2. Những thành tích đóng góp cho địa phương/cơ quan:………………………………...

…………………………………………………………………………………………….........

……………………………………………………………………………………………..........

……….............................................................................................................................

3. Những khuyết điểm, vi phạm:……………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………........

4. Phân loại:

                  -   Xuất sắc : Tích cực tham gia các hoạt động và đạt được thành tích xuất sắc

                   -  Tốt : Tham gia tốt các hoạt động

                   -  Khá : Tham gia đầy đủ các hoạt động

                   - Trung bình: Tham gia nhưng không thường xuyên

                   - Yếu : Có đăng kí nhưng không tham gia

 

                                                               .......ngày ......tháng.....năm...........

                                                                      Xác nhận của Cơ sở Đoàn/ Cơ quan tại địa phương

                                                                                                 (Ký tên và đóng dấu)