Mẫu phiếu điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển Đại học 2017 Mẫu phiếu đổi nguyện vọng Đại học

 • Phát hành Sưu tầm
 • Đánh giá 1 đánh giá
 • Lượt tải 695
 • Sử dụng Miễn phí
 • Cập nhật 26/06/2017

Giới thiệu

Mẫu phiếu điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2017

Sau khi biết kết quả thi THPT Quốc Gia vào ngày 7/7/2017 các em học sinh có thể điều chỉnh được nguyện vọng vào trường đại học đã đăng ký trước đó. Mẫu phiếu điều chỉnh này là mẫu theo đúng quy chuẩn của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, các em có thể áp dụng theo 2 hình thức điều chỉnh nguyện vọng theo mẫu giấy gửi qua bưu điện và mẫu xét đổi nguyện vọng Online.

Theo quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo, cả hai phương thức đều bắt đầu điều chỉnh từ ngày 15/07/2017 và với phương thức đổi nguyện vọng trực tuyến học sinh kết thúc sớm vào ngày 21/07. Còn đối với phương thức bằng phiếu điều theo mẫu thì kết thúc vào 23/07/2017.

Các bạn thí sinh có thể tham khảo mẫu điều chỉnh nguyện vọng tại đây và tải về để điền đầy đủ thông tin và nộp hồ sơ điều chỉnh nguyện vọng. 

Mẫu phiếu điều chỉnh nguyện vọng

PHỤ LỤC 2 (gồm 2 mẫu phiếu)
(Kèm theo công văn số: 603/BGDĐT-GDĐH ngày 17/02/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Mẫu phiếu số 1

SỞ GDĐT.................................

MÃ SỞ: .....................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
PHIẾU SỐ 1
(Nơi tiếp nhận lưu)

PHIẾU ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG*

SỐ PHIẾU:

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ, chữ đệm và tên của thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu:

...........................................................................Giới (Nữ ghi 1, Nam ghi 0) ...............

2. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh ....................................................................

(Nếu ngày và tháng sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 ở ô đầu)

3. Số CMND/ Căn cước CD (hồ sơ đăng ký dự thi) .......................................................

4. Số báo danh (trong Kỳ thi THPT Quốc gia) ................................................................

5.Số điện thoại (hồ sơ đăng ký dự thi) ..........................................................................

6. Địa chỉ Email: .........................................................................................................

B. THÔNG TIN DÙNG ĐỂ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

7. Đề nghị điều chỉnh chế độ ưu tiên:     Khu vực ưu tiên tuyển sinh:     Đối tượng ưu tiên tuyển sinh:        

8. Nội dung các nguyện vọng (NV) đăng ký xét tuyển sau điều chỉnh

Thứ tự NV ưu tiên
(1)
Mã trường (chữ in hoa)
(2)
Mã ngành/Nhóm ngành
(3)
Tên ngành/Nhóm ngành
(4)
Mã tổ hợp môn xét tuyển
(5)
Nội dung thay đổi
(6)
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          

Tổng số nguyện vọng: ................................................................................................

                                                      ..........., ngày..... tháng.... năm 2017
  NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu phiếu số 2

SỞ GDĐT.................................

MÃ SỞ: .....................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
PHIẾU SỐ 2
(Thí sinh lưu)

PHIẾU ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG*

SỐ PHIẾU:

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ, chữ đệm và tên của thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu:

...........................................................................Giới (Nữ ghi 1, Nam ghi 0) ...............

2. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh ....................................................................

(Nếu ngày và tháng sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 ở ô đầu)

3. Số CMND/ Căn cước CD (hồ sơ đăng ký dự thi) .......................................................

4. Số báo danh (trong Kỳ thi THPT Quốc gia) ................................................................

5.Số điện thoại (hồ sơ đăng ký dự thi) ..........................................................................

6. Địa chỉ Email: .........................................................................................................

B. THÔNG TIN DÙNG ĐỂ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

7. Đề nghị điều chỉnh chế độ ưu tiên:     Khu vực ưu tiên tuyển sinh:     Đối tượng ưu tiên tuyển sinh:        

8. Nội dung các nguyện vọng (NV) đăng ký xét tuyển sau điều chỉnh

Thứ tự NV ưu tiên
(1)
Mã trường (chữ in hoa)
(2)
Mã ngành/Nhóm ngành
(3)
Tên ngành/Nhóm ngành
(4)
Mã tổ hợp môn xét tuyển
(5)
Nội dung thay đổi
(6)
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          

Tổng số nguyện vọng: ................................................................................................

                                                      ..........., ngày..... tháng.... năm 2017
 NƠI NHẬN PHIẾU
(Đại diện ký, ghi rõ họ tên)
NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(ký, ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn

Hướng dẫn điền mẫu phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào đại học, cao đẳng 2017

 1. Thông tin điều chỉnh ĐKXT được khai trên 02 phiếu (Phiếu số 1 Nơi tiếp nhận lưu, Phiếu số 2 Thí sinh lưu).
 2. Phần THÔNG TIN CÁ NHÂN: Cần ghi chính xác và thống nhất với thông tin trong Phiếu đăng kí dự thi THPT quốc gia và xét tuyển vào đại học, cao đẳng*.
 3. Mục "Đề nghị điều chỉnh chế độ ưu tiên": Nếu thí sinh có sửa “Khu vực ưu tiên tuyển sinh“ hoặc “Đối tượng ưu tiên tuyển sinh" thì đánh dấu X vào ô tương ứng (trong mục "Khu vực ưu tiên tuyển sinh" điền một trong các mã KV1, KV2-NT, KV2 hoặc KV3 tương ứng với khu vực ưu tiên của thí sinh được hưởng; trong mục "Đối tượng ưu tiên tuyển sinh" điền một trong các ký hiệu từ 01 đến 07 tương ứng với đối tượng ưu tiên của thí sinh được hưởng. Nếu không thuộc đối tượng ưu tiên thì để trống).
 4. Bảng "Nội dung điều chỉnh nguyện vọng (NV) đăng ký xét tuyển":

+ Bước1: Thí sinh ghi đầy đủ thông tin về NV đăng ký xét tuyển sau khi đã điều chỉnh vào bảng mới từ cột (1) đến cột (5);

+ Bước 2: So sánh bảng mới với bảng cũ (đã đăng kí khi làm thủ tục dự thi) để ghi "nội dung điều chỉnh" vào cột (6) như sau:

 • Nếu không thay đổi thứ tự NV ưu tiên và các nội dung đã đăng kí thì thí sinh ghi số 0 tại cột (6) cùng hàng;
 • Nếu chỉ thay đổi thứ tự NV ưu tiên và giữ nguyên các nội dung khác đã đăng kí thì thí sinh ghi số thứ tự NV ưu tiên cũ tại cột (6) cùng hàng;
 • Những thay đổi khác thì ghi tại cột 6 cùng hàng.

Ví dụ:

Bảng danh sách nguyện vọng cũ đã đăng kí khi làm thủ tục dự thi (bảng cũ)

Thứ tự NV ưu tiên Mã trường (chữ in hoa) Mãngành/ Nhóm ngành Tên ngành/Nhóm ngành Mã tổ hợp môn xét tuyển
1 BVH 52132654 Công nghệ thông tin T01
2 QHI 52132654 Công nghệ thông tin T01
3 BKA 52132654 Công nghệ thông tin T01
4 VHD 52132654 Công nghệ thông tin T01
...        

Bảng nội dung điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển (bảng mới)

Thứ tự NV ưu tiên

 

(1)

Mã trường (chữ in hoa)

 

(2)

Mã ngành/Nhóm ngành

(3)

Tên ngành/Nhóm ngành (4)

Mã tổ hợp môn xét tuyển

(5)

Nội dung thay đổi (6)

1

QHI

52132654

Công nghệ thông tin

T01

2

2

BKA

52654783

Cơ khí

T01

3

KHA

52364897

Quản trị kinh doanh

T02

4

VHD

52132654

Công nghệ thông tin

T01

0

……

         

Trong ví dụ trên:

 • Nguyện vọng 1 của bảng mới trùng với nguyện vọng 2 của bảng cũ: Điền số 2 (số thứ tự NV ưu tiên cũ) vào cột 6, hàng 1;
 • Nguyện vọng 2 của bảng mới thay đổi so với bảng cũ: Điền vào cột 6, hàng 2;
 • Nguyện vọng 4 của bảng mới không thay đổi so với bảng cũ: Điền số 0 vào cột 6, hàng