Quyết định 370/QĐ-TTg Lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội tại Ngân hàng CSXH năm 2018

Giới thiệu

Quyết định 370/QĐ-TTg được ban hành bởi Thủ tướng Chính phủ ngày 03/04/2018. Quyết định 370/QĐ-TTg quy định lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP, lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội trong năm 2018 là 4,8%/năm (0,4%/tháng).