Thông tư 14/2017/TT-NHNN Quy định phương pháp tính lãi hoạt động nhận tiền gửi cấp tín dụng

Giới thiệu

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 14/2017/TT-NHNN về quy định phương pháp tính lãi trong hoạt động nhận tiền gửi, cấp tín dụng giữa tổ chức tín dụng với khách hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Theo đó, kể từ ngày 01/01/2018 Thông tư 14/2017/TT-NHNN sẽ chính thức có hiệu lực.

Download tài liệu để xem them nội dung chi tiết.