Luật Ngân sách Nhà nước 2015 Luật số: 83/2015/QH13

 • Phát hành Quốc hội
 • Đánh giá
 • Lượt tải 280
 • Sử dụng Miễn phí
 • Cập nhật 08/09/2017

Giới thiệu

Luật ngân sách nhà nước 2015 với nhiều quy định về nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách các cấp, lập dự toán ngân sách, chấp hành ngân sách, kế toán, kiểm toán và quyết toán NSNN, trách nhiệm, quyền hạn các cá nhân, tổ chức về ngân sách nhà nước được ban hành ngày 25/06/2015.

Theo đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp chủ trì tổ chức việc giám sát ngân sách nhà nước của cộng đồng.

Luật Ngân sách Nhà nước bao gồm các nội dung sau

Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Áp dụng pháp luật
 • Điều 4. Giải thích từ ngữ
 • Điều 5. Phạm vi ngân sách nhà nước
 • Điều 6. Hệ thống ngân sách nhà nước
 • Điều 7. Nguyên tắc cân đối ngân sách nhà nước
 • Điều 8. Nguyên tắc quản lý ngân sách nhà nước
 • Điều 9. Nguyên tắc phân cấp quản lý nguồn thu, nhiệm vụ chi và quan hệ giữa các cấp ngân sách
 • Điều 10. Dự phòng ngân sách nhà nước
 • Điều 11. Quỹ dự trữ tài chính
 • Điều 12. Điều kiện thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước
 • Điều 13. Kế toán, quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước
 • Điều 14. Năm ngân sách
 • Điều 15. Công khai ngân sách nhà nước
 • Điều 16. Giám sát ngân sách nhà nước của cộng đồng
 • Điều 17. Kế hoạch tài chính 05 năm
 • Điều 18. Các hành vi bị cấm trong lĩnh vực ngân sách nhà nước

Chương II: NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ TRÁCH NHIỆM, NGHĨA VỤ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN...

 • Điều 19. Nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội
 • Điều 20. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban thường vụ Quốc hội
 • Điều 21. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội
 • Điều 22. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng dân tộc và các Ủy ban khác của Quốc hội
 • Điều 23. Nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm toán nhà nước
 • Điều 24. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước
 • Điều 25. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ
 • Điều 26. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tài chính
 • Điều 27. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • Điều 28. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 • Điều 29. Nhiệm vụ, quyền hạn của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan khác ở trung...
 • Điều 30. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân các cấp
 • Điều 31. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân các cấp
 • Điều 32. Nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị dự toán ngân sách
 • Điều 33. Nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư
 • Điều 34. Quyền hạn, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến ngân sách nhà nước

Chương III: NGUỒN THU, NHIỆM VỤ CHI CỦA NGÂN SÁCH CÁC CẤP

 • Điều 35. Nguồn thu của ngân sách trung ương
 • Điều 36. Nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương
 • Điều 37. Nguồn thu của ngân sách địa phương
 • Điều 38. Nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương
 • Điều 39. Nguyên tắc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp ở địa phương
 • Điều 40. Xác định số bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia...

Chương IV: LẬP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

 • Điều 41. Căn cứ lập dự toán ngân sách nhà nước hằng năm
 • Điều 42. Yêu cầu lập dự toán ngân sách nhà nước hằng năm
 • Điều 43. Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm
 • Điều 44. Thời gian hướng dẫn lập, xây dựng, tổng hợp, quyết định và giao dự toán ngân sách nhà nước
 • Điều 45. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc lập dự toán ngân sách hằng năm
 • Điều 46. Thảo luận và quyết định dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách hằng năm
 • Điều 47. Các tài liệu trình dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách
 • Điều 48. Lập lại dự toán ngân sách nhà nước

Chương V: CHẤP HÀNH NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

 • Điều 49. Phân bổ và giao dự toán ngân sách nhà nước
 • Điều 50. Yêu cầu và thời hạn về phân bổ và giao dự toán ngân sách nhà nước
 • Điều 51. Tạm cấp ngân sách
 • Điều 52. Điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước
 • Điều 53. Điều chỉnh dự toán đã giao cho các đơn vị sử dụng ngân sách
 • Điều 54. Tổ chức điều hành ngân sách nhà nước
 • Điều 55. Tổ chức thu ngân sách nhà nước
 • Điều 56. Tổ chức chi ngân sách nhà nước
 • Điều 57. Ứng trước dự toán ngân sách năm sau
 • Điều 58. Xử lý thiếu hụt tạm thời quỹ ngân sách nhà nước
 • Điều 59. Xử lý tăng, giảm thu, chi so với dự toán trong quá trình chấp hành ngân sách nhà nước
 • Điều 60. Báo cáo tình hình chấp hành ngân sách nhà nước
 • Điều 61. Quản lý, sử dụng ngân sách của đơn vị sử dụng ngân sách
 • Điều 62. Quản lý ngân quỹ nhà nước

Chương VI: KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN VÀ QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

 • Điều 63. Kế toán, quyết toán ngân sách nhà nước
 • Điều 64. Xử lý thu, chi ngân sách nhà nước cuối năm
 • Điều 65. Yêu cầu quyết toán ngân sách nhà nước
 • Điều 66. Duyệt quyết toán ngân sách nhà nước
 • Điều 67. Thẩm định quyết toán ngân sách nhà nước
 • Điều 68. Lập quyết toán ngân sách nhà nước của đơn vị dự toán ngân sách và chủ đầu tư
 • Điều 69. Thời hạn và trình tự quyết toán ngân sách địa phương
 • Điều 70. Thời hạn và trình tự quyết toán ngân sách nhà nước
 • Điều 71. Kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước, báo cáo quyết toán ngân sách địa phương
 • Điều 72. Xử lý kết dư ngân sách nhà nước
 • Điều 73. Xử lý các khoản thu, chi ngân sách nhà nước không đúng quy định sau khi quyết toán ngân sách...

Chương VII: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 • Điều 74. Hướng dẫn thi hành đối với một số nội dung đặc thù
 • Điều 75. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 76. Hiệu lực thi hành
 • Điều 77. Quy định chi tiết

Luật ngân sách nhà nước 2015 có hiệu lực thi hành từ năm ngân sách 2017 và Luật ngân sách nhà nước 2002 hết hiệu lực kể từ ngày này. Tải toàn bộ nội dung Luật Ngân sách nhà nước 2015 bằng cách kích vào nút Tải về.