Công văn 2952-CV/BTCTW Thực hiện các nghị quyết của Đảng

Giới thiệu

Để nâng cao năng lực, phẩm chất của người Đảng viên, ngày 20/06/2017 Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Công văn số 2592-CV/BTCTW về việc xây dựng cam kết, kế hoạch thực hiện nghị quyết, quy định của Đảng. Công văn có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Nội dung chi tiết mời bạn đọc tham khảo nội dung bài viết dưới đây:

Công văn 2952-CV/BTCTW - Về việc xây dựng cam kết, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
BAN TỔ CHỨC
----------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 2952-CV/BTCTW
V/v xây dựng cam kết, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng

........, ngày.......tháng ....năm......

 

        Kính gửi:

- Các tỉnh uỷ, thành uỷ,
- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương

Theo quy định, hiện nay mỗi cán bộ, đảng viên phải xây dựng cam kết, chương trình hành động, kế hoạch tu dưỡng hằng năm theo quy định tại các văn bản: Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 22-3-2016 của Bộ Chính trị về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07-6-2012 của Ban Bí thư khóa XI về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Để thuận tiện trong việc thực hiện, tránh tình trạng mỗi cán bộ, đảng viên phải xây dựng nhiều bản cam kết, được sự đồng ý của Thường trực Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn như sau:

1. Hằng năm, mỗi cán bộ, đảng viên xây dựng 01 bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân về các nội dung trên (theo mẫu gợi ý gửi kèm).

2. Căn cứ văn bản cam kết của cán bộ, đảng viên, các cấp uỷ, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị nơi cán bộ, đảng viên sinh hoạt và công tác thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát thực hiện cam kết và làm cơ sở kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm.

 

Nơi nhận:
- Như trên, PHÓ TRƯỞNG BAN
- Bộ Chính trị, Ban Bí thư (để báo cáo),
- Ban tổ chức các tỉnh uỷ, thành uỷ,
đảng uỷ trực thuộc Trung ương,
- Lãnh đạo Ban TCTW,
- Các vụ, đơn vị thuộc Ban,
- Lưu VP, Vụ ĐV.

K/T TRƯỞNG BANHà Ban