Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW và Chỉ thị số 10-CT/TW Mẫu báo cáo nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng

  • Phát hành Sưu tầm
  • Đánh giá
  • Lượt tải 452
  • Sử dụng Miễn phí
  • Cập nhật 20/04/2018

Giới thiệu

Dưới đây chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn Mẫu Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW và Chỉ thị số 10-CT/TW đã được tổng hợp chi tiết. 

ĐẢNG BỘ TỈNH ………..

ĐẢNG UỶ KHỐI …………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số: 16 -BC/ĐU ………., ngày … tháng … năm …

BÁO CÁO
……….. thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Trung ương và Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X)

I- Đặc điểm tình hình

1.Thuận lợi:

Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh bao gồm các tổ chức cơ sở đảng trong các cơ quan ban, ngành, đoàn thể của tỉnh. Đảng bộ có tính đặc thù là không có chính quyền cùng cấp, nhưng Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lại có vị trí quan trọng trong lãnh đạo cán bộ, đảng viên triển khai, tổ chức, kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đảng bộ khối thường xuyên nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ tỉnh uỷ; sự phối hợp chặt chẽ của các ban xây dựng đảng của tỉnh, lãnh đạo các cơ quan nên việc chỉ đạo và triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước cũng như các nhiệm vụ chính trị cơ bản thuận lợi.

Đội ngũ cán bộ, đảng viên có trí tuệ, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, có tinh thần đoàn kết thống nhất vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, đoàn thể, góp phần quan trọng vào sự nghiệp tăng trưởng, phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

2- Khó khăn:

Tình hình kinh tế, chính trị thế giới, khu vực còn nhiều diễn biến phức tạp; thiên tai, dịch bệnh trong nước liên tiếp xảy ra; giá cả nhiều mặt hàng tăng cao; tệ nạn xã hội, tham nhũng, lãng phí chưa được ngăn chặn và đẩy lùi, phần nào đã ảnh hưởng đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ.

Các đồng chí cấp uỷ cơ sở đều kiêm nhiệm, nhiệm vụ chuyên môn chi phối nhiều, thời gian giành cho công tác Đảng còn ít; nghiệp vụ công tác Đảng một số đồng chí còn hạn chế nên phần nào ảnh hưởng tới kết quả hoạt động công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ.

II- Kết quả thực hiện.

1- Đối với Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 02/02/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng ( khoá XI).

1.1- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo:

Nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ Công nghiệp hoá- Hiện đại hoá, hội nhập kinh tế quốc tế, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay. Ban Thường vụ Đảng uỷ đã có kế hoạch chỉ đạo các cấp uỷ cơ sở triển khai học tập và tổ chức nghiên cứu sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá X); Chương trình hành động số 33-CTr/TU, ngày 05/05/2008 của Tỉnh uỷ, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh về xây dựng chỉnh đốn Đảng.

Thực hiện Kế hoạch số 39-KH/TU, ngày 04/04/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Ban Thường vụ Đảng uỷ khối đã xây dựng kế hoạch số 25-KH/ĐU, ngày 24/4/2008; Chương trình hành động số 16-CTr/ĐU, ngày 25/4/2008 về tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương, đồng thời yêu cầu các cấp uỷ cơ sở căn cứ vào tình hình thực trạng của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên của đơn vị để xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực, phù hợp với tình hình của tổ chức mình. Trước hết, phải triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, kết hợp chặt chẽ xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động và hiệu quả công việc; làm chuyển biến vai trò lãnh đạo, đặc biệt là của bí thư cấp uỷ, người đứng đầu cơ quan, đơn vị và các cấp uỷ viên.

1.2- Kết quả tổ chức thực hiện:

Đảng uỷ khối đã xây dựng kế hoạch, tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá X); thông qua Chương trình hành động số 33- CTR/TU, ngày 5/5/2008 của Tỉnh uỷ và Chương trình hành động số 16-CTr/ĐU, ngày 25/4/2008 của Ban Chấp hành Đảng bộ khối về “ Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đâu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”. Sau hội nghị của Đảng bộ khối, các cấp uỷ cơ sở đã chủ động xây dựng kế hoạch mở lớp và tiến hành triển khai, quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Nhiều chi, đảng bộ cơ sở đã xây dựng được chương trình hành động thực hiện Nghị quyết có tính khả thi như: ĐB Sở Giao thông- vận tải; ĐB Sở Nông nghiệp & phát triển nông thôn, ĐB Viện kiểm sát Tỉnh, ĐB Sở Khoa học & công nghệ , CB Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ . . .

Trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết, các cấp uỷ cơ sở trong khối đã tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chủ động xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trí tuệ, phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật, thực sự tiền phong gương mẫu, có năng lực nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được cấp uỷ, cơ quan giao. Nhiều tổ chức cơ sở đảng giữ vững và phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở; đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên; đặc biệt đã tổ chức triển khai thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, qua đó đã xây dựng được sự đoàn kết nhất trí cao trong nội bộ cấp uỷ, chi, đảng bộ và cơ quan.

Thực hiện chủ trương hoàn thiện mô hình tổ chức các loại hình cơ sở đảng theo hướng gắn tổ chức cơ sở đảng với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Ban thường vụ Đảng uỷ khối đã tập trung rà soát, làm các thủ tục chuyển giao 14 tổ chức cơ sở đảng với trên 300 đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh về sinh hoạt tại Đảng uỷ khối Doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 07-NT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, đồng thời chủ động kiện toàn, sắp xếp tổ chức các chi, đảng bộ cơ sở phù hợp với chức năng, nhiệm vụ chuyên môn. Thường xuyên quan tâm xây dựng, củng cố và bổ sung, kiện toàn cấp uỷ viên tại các tổ chức cơ sở đảng, tạo được sự chuyển biến rõ rệt về chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ.

Sau khi được nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương (khoá X), các cấp uỷ cơ sở đã nhận thức đầy đủ hơn vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng, có nhiều đổi mới trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và công tác lãnh đạo các đoàn thể chính trị- xã hội.

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Hầu hết cấp uỷ cơ sở đã bám sát nhiệm vụ chính trị, dựa trên thực tiễn hoạt động của cơ quan và mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể để xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết. Trên cơ sở nhiệm vụ của từng năm các cấp uỷ đã cụ thể hoá bằng các chương trình công tác từng tháng, quý để có hướng lãnh đạo thực hiện, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh và ngành giao.

Về công tác xây dựng đảng: các cấp uỷ đã lãnh đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có nền nếp chế độ sinh hoạt định kỳ theo quy định Điều lệ Đảng, thường xuyên quan tâm đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng buổi sinh hoạt và phương thức hoạt động của tổ chức cơ sở đảng; trong sinh hoạt chi uỷ, chi bộ bước đầu đã có nhiều chuyển biến, đảm bảo tính lãnh đạo- tính giáo dục- tính chiến đấu và thể hiện được đầy đủ các nguyên tắc của Đảng như: nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong Đảng, góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, hàng năm Đảng uỷ và các tổ chức cơ sở đảng trong khối thường xuyên quan tâm tới công tác phát triển đảng viên mới, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh và củng cố những tổ chức cơ sở đảng yếu kém. Kết quả cụ thể như sau:

Năm 2006 có: ..............(= ............%) TCCS Đảng đạt trong sạch vững mạnh;

Năm 2007 có: ............(= ............%) TCCS Đảng đạt trong sạch vững mạnh;

Năm 2008 có: ............ (= ............%) TCCS Đảng đạt trong sạch vững mạnh;

Năm 2009 có: ............(= ............%) TCCS Đảng đạt trong sạch vững mạnh;

Năm 2010 có: ............ (= ............%) TCCS Đảng đạt trong sạch vững mạnh.

……………………….

.......................................

Về công tác lãnh đạo các đoàn thể chính trị- xã hội: trên cơ sở chủ đề của từng năm, các cuộc vận động và các phong trào thi ĐUa yêu nước do Đảng, Nhà nước và các cấp các ngành phát động. Cấp uỷ cơ sở đã lãnh đạo các tổ chức chính trị- xã hội của cơ quan thường xuyên tổ chức tốt các hoạt động theo quy định điều lệ của tổ chức mình; phát động sâu rộng, toàn diện các phong trào thi Đua, các cuộc vẩn động. Việc tổ chức các phong trào thi Đua được lồng ghép và gắn với việc thực hiện các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước như: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và đấu tranh phòng , chống tham nhũng . . .

Nhiều cấp uỷ cơ sở đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo cơ quan để xây dựng hệ thống các quy định, quy chế của cơ quan và tổ chức thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở. Bước đầu, dân chủ trong Đảng và trong các hoạt động của cơ quan được mở rộng hơn. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ được thực hiện đúng quy trình, đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định của Ban tổ chức Trung ương. Đại đa số cấp uỷ viên và cán bộ, đảng viên của Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh đã được rèn luyện, thử thách và trưởng thành qua thực tiễn công tác, gương mẫu thực hiện quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều cán bộ, đảng viên trẻ được đào tạo cơ bản, có phẩm chất, năng lực tốt thích ứng với mọi môi trường công tác, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi được điều động luân chuyển về cơ sở.

2- Đối với Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng ( khoá XI).

2.1- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Sau khi có Chỉ thị số 10- CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khoá XI) về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”. Ban Thường vụ Đảng uỷ khối đã cho sao lục gợi tới 100% các tổ chức cơ sở đảng, đồng thời tập trung chỉ đạo các cấp uỷ cơ sở tổ chức phổ biến, quán triệt mục đích, yêu cầu và nội dung Chỉ thị tới toàn thể cán bộ, đảng viên, nhằm giúp cho các cấp uỷ, tổ chức đảng và đảng viên nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí quan trọng của tổ chức cơ sở đảng và của chi bộ; ý nghĩa và tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Đại hội X của Đảng.

Thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư, ngày 13/7/2007 Ban Thường vụ Đảng uỷ khối đã có Thông báo số 36-TB/ĐU phân công các đồng chí uỷ viên Thường vụ, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Đảng uỷ trực tiếp theo dõi, hướng dẫn và dự sinh hoạt với các chi, đảng bộ cơ sở. Trên cơ sở đó, Ban thường vụ yêu cầu các đồng chí được phân công dự sinh hoạt phải thường xuyên kiểm tra, giám sát và đôn đốc các tổ chức cơ sở đảng chấp hành chế độ sinh hoạt theo quy định Điều lệ Đảng; hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng duy từ thời gian, thực hiện tốt quy trình, nội dung, tính chất của mỗi buổi sinh hoạt theo đúng tinh thần Chỉ thị và Hướng dẫn số 05-HD/BTOW, ngày 25/5/2007 của Ban Tổ chức Trung ương.

Nhằm không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong toàn Đảng bộ khối, Ngày 10/10/2007 Ban Chấp hành Đảng bộ đã ban hành Nghị quyết số 01 - NQ/ĐU về “nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ trong các tổ chức cơ sở đảng ở Đảng bộ khối”. Cùng với việc ban hành nghị quyết, Đảng uỷ đã tập trung chỉ đạo cấp uỷ cơ sở, chi bộ thực hiện tốt chế độ sinh hoạt và tích cực đổi mới nội dung sinh hoạt cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và công tác xây dựng Đảng của chi bộ. Trước hết, trong sinh hoạt chi bộ phải đảm bảo đầy đủ 3 tính chất: Tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu; đồng thời thể hiện đúng nguyên tắc, trình tự khoa học để mỗi buổi sinh hoạt chi bộ thực sự là diễn đàn dân chủ, góp phần phát huy trí tuệ, tính sáng tạo của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Định kỳ, Ban Thường vụ Đảng uỷ tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát các cấp uỷ cơ sở về việc duy trì nền nếp sinh hoạt theo quy định Điều lệ Đảng; công tác chuẩn bị nội dung và nâng cao chất lượng sinh hoạt theo tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư. Đặc biệt, để việc nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ của các tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ khối có hiệu quả.

Ban Thường vụ Đảng uỷ đã xây dựng Kế hoạch số 35-KH/ĐU, ngày 24/04/2009 và Kế hoạch số 04-KH/ĐU, ngày 24/05/2011 tiến hành kiểm tra đối với tất cả các tổ chức cơ sở đảng về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐU, ngày 10/10/2007 của Ban Chấp hành đảng bộ về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ tại các tổ chức cơ sở đảng ở Đảng bộ khối”, theo kế hoạch Ban Thường vụ đã quyết định thành lập 2 đoàn kiểm tra và triển khai kiểm tra trực tiếp tại 26 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ, còn lại các chi, đảng bộ tự tiến hành kiểm tra theo kế hoạch và gửi báo cáo kết quả kiểm tra về Đảng uỷ khối.

2.2- Kết quả tổ chức thực hiện.

100% các tổ chức cơ sở đảng của Đảng bộ khối đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nội dung Chỉ thị, Điều lệ Đảng và các quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng, tạo sự thống nhất và nâng cao nhận thức về vị trí nền tảng, vai .trò hạt nhân chính trị của tổ chức cơ sở đảng và của chi bộ, bước đầu tạo chuyển biến về xây dựng chỉnh đốn Đảng trong Đảng bộ.

Từ khi có Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhận thức của các cấp uỷ cơ sở trong Đảng bộ khối được chuyển biến rõ rệt. Các cấp uỷ thường xuyên quan tâm duy trì và thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt thường kỳ theo quy định Điều lệ Đảng; tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt cao hơn trước, bình quân tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt đạt trên 90%, có những chi bộ luôn đạt 95% đến 100% đảng viên tham gia sinh hoạt như: Chi bộ Liên minh hợp tác xã, ĐB Trường cao đẳng nghề Việt- Đức, ĐB Sở Khoa học & Công nghệ…

Về nội dung sinh hoạt, có nhiều đổi mới. Các nội dung sinh hoạt chi bộ đã được bàn bạc kỹ trong hội nghị cấp uỷ và được sự thống nhất của thủ trưởng cơ quan, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Sau hội nghị cấp uỷ, một số tổ chức cơ sở đảng đã gửi thông báo nội dung sinh hoạt hàng tháng bằng văn bản tới các chi bộ trực thuộc, để các chi bộ chủ động xây dựng nội dung buổi họp chi bộ sát với định hướng lãnh đạo của cấp uỷ cấp trên. Nhiều chi bộ cũng đã tổ chức được các buổi sinh hoạt chuyên đề về công tác tư tưởng, công tác phát triển đảng viên mới, đặc biệt một số chi bộ thường xuyên duy trì đọc các mẩu chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong “Bản tin công tác xây dựng Đảng” của Đảng bộ khối trước khi triển khai các nội dung sinh hoạt chi bộ, đây là một nội dung hết sức bổ ích và thực sự cần thiết trong sinh hoạt chi bộ, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của Đảng bộ khối, những đơn vị thực hiện tốt nội dung này là: ĐB Bảo hiểm xã hội, ĐB Tỉnh đoàn thanh niên, ĐB Đài phát thanh- Truyền hình, ĐB Cục Thuế tỉnh, ĐB Kho bạc Tỉnh. . .

Trong các kỳ sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ ở các tổ chức cơ sở đảng trong khối hầu hết đảm bảo 3 tính chất: Tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu; thể hiện được nguyên tắc tập trung dân chủ, thông qua các buổi dự sinh hoạt và kiểm tra công tác ghi chép sổ nghị quyết ở các chi bộ, cho thấy các ý kiến thản luận của đảng viên đã tập trung vào nhiều vấn đề, sôi nổi hơn và thẳng thắn phát biểu những chính kiến của mình trong quá trình được phân công thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Về công tác điều hành buổi sinh hoạt; trực tiếp do đồng chí bí thư chủ trì, đảm bảo khoa học và thể hiện được đầy đủ quy trình, nội dung quy định tại hướng dẫn số 05-HD/BTCTW của Ban tổ chức Trung ương. Nhiều đồng chí bí thư chi bộ đã kịp thời nghiên cứu và thường xuyên phổ biến tình hình thời sự trong nước, thế giới, những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước cho cán bộ, đảng viên; nắm bắt diễn biến tư tưởng và có định hướng, động viên kịp thời những cán bộ, đảng viên còn khó khăn, đặc biệt là những đảng viên có khó khăn về kinh tế để cán bộ, đảng viên yên tâm công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

III- Đánh giá chung.

1. Ưu điểm.

Từ khi có Chỉ thị số 10- CT/TW của Ban Bí thư và Nghị quyết số 22-NQ/TWcủa Ban Chấp hành Trung ương (khoá XI) đến nay, công tác xây dựng Đảng ở các tổ chức cơ sở đảng của Đảng bộ khối có chuyển biến rõ rệt. Nhiều tổ chức cơ sở đảng đã giữ vững và phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở; lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên.

Các cấp uỷ, tổ chức đảng duy trì thường xuyên và đều đặn chế độ sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ theo quy định Điều lệ Đảng. Nội dung sinh hoạt được đổi mới, đảm bảo nguyên tắc về tổ chức và sinh hoạt đảng, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu trong Đảng.

Trong sinh hoạt chị uỷ, chi bộ, đã thực sự phát huy dân chủ; nhiều chi bộ đã tập trung thảo luận thẳng thắn và giải quyết được những vẫn đề cụ thể, thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, đáp ứng tâm tư nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên.

Nhiều tổ chức cơ sở đảng thường xuyên đẩy mạnh phong trào thi Đua xây dựng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh, củng cố, kiện toàn tổ chức và kịp thời bổ sung cấp uỷ viên, phát triển đảng viên mới, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sẽ đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

2- Khuyết điểm, tồn tại:

Việc quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TWở một số chi, đảng bộ thực hiện chưa được nghiêm túc. Một số chi, đảng bộ mở hội nghị cho cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập, nhưng chưa xây dựng được kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.

Nội dung sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ ở một số tổ chức cơ sở đảng còn nghèo, thiếu nội dung sinh hoạt chính trị, tư tưởng; nội dung sinh hoạt chủ yếu đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Nhiều chi bộ chưa tổ chức được các buổi sinh hoạt chuyên đề.

Một số cấp uỷ, chi bộ chưa coi trọng vị trí then chốt của công tác xây dựng Đảng, chưa giành nhiều thời gian cho công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, chưa thể hiện rõ vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; tính chiến đấu tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt còn hạn chế.

Một số cán bộ, đảng viên còn có tư tưởng ngại học tập, không thường xuyên tự rèn luyện, tu dưỡng nên có biểu hiện thoái hoá về phẩm chất đạo đức, vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước làm ảnh hưởng đến chi bộ và cơ quan.

3- Nguyên nhân chủ yếu của tồn tại.

Một số cấp uỷ, chi bộ chưa nhận thức đúng, đầy đủ nhiệm vụ then chết của công tác xây dựng Đảng, chưa quán triệt sâu sắc vị trí, vai trò và chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, của tổ chức cơ sở đảng.

Cấp uỷ đều là kiêm nhiệm, chưa giành được nhiều thời gian cho công tác xây dựng đảng; chưa thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên; việc xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm chưa kiên quyết.

Công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo thực hiện Chỉ thị, nghị quyết ở các cấp uỷ cơ sở chưa được chú trọng và quan tâm đúng mức.

IV- Những nội dung và giải pháp trọng tâm tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TWcủa Ban chấp hành Trung ương và Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư ( khoá XI) trong thời gian tới.

Đảng uỷ khối và các cấp uỷ cơ sở tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/3/2007của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 02/02/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đâu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” và các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Tỉnh uỷ, Đảng uỷ khối.

Đảng uỷ khối tăng cường chỉ đạo các cấp uỷ cơ sở tiếp tục duy trì và thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt cáp uỷ, sinh hoạt chi bộ theo quy định Điều lệ Đảng: Tập trung vào việc đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt, đặc biệt là sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt học tập, khắc phục tình trạng sinh hoạt đơn điệu, lặp đi lặp lại một nội dung. Trong sinh hoạt chi bộ phải thực sự mở rộng và phát huy dân chủ, đảm bảo nguyên tắc và 3 tính chất của Đảng.

Thường xuyên quan tâm củng cố tổ chức cơ sở đảng, kịp thời kiện toàn bổ sung cấp uỷ viên; chú trọng bồi dưỡng cho đội ngũ cấp uỷ viên, bí thư cấp uỷ các kỹ năng cụ thể hoá trong tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, phán luật của Nhà nước; tiếp tục xây dựng những tiêu chí cụ thể để đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng hàng năm phải được gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Các cấp uỷ cơ sở tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; tiếp tục tổ chức thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tâm gương Đạo đức Hồ Chí Minh”, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của Đảng bộ khối có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trí tuệ, phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, có ý thức tổ chức kỷ luật, thực sự gương mẫu, đủ năng lực nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, quản lý, giáo dục đảng viên; thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ Chính trị về xử lý đảng viên vi phạm, về những điều đảng viên không được làm, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

V- Những đề xuất, kiến nghị.

1. Đối với Trung ương:

- Tiếp tục nghiên cứu, thống nhất nội dung, hình thức tổ chức sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ nhất là các nội dung sinh hoạt theo chuyên đề, nội dung sinh hoạt trong các dịp tổ chức lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước.

- Nghiên cứu điều chỉnh tăng tỷ lệ đảng phí để lại cho chi, đảng bộ cơ sở khối các cơ quan hành chính như đối với Đảng bộ xã, phường, thị trấn là 90%.

2- Đối với Tỉnh:

- Đề nghị Tỉnh quan tâm giao chỉ tiêu biên chế công tác đảng chuyên trách cho những Đảng bộ cơ sở trong các cơ quan hành chính nhà nước có từ 200 đảng viên trở lên theo quy định Điều lệ Đảng.

- Tạo điều kiện hơn nữa cho cán bộ, đảng viên, còng chức, viên chức trong việc học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị.

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ

(Đã ký)