Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BXD Đẩy nhanh tiến độ xây dựng cụm tuyến dân cư và nhà ở

  • Phát hành Bộ Xây dựng
  • Đánh giá
  • Lượt tải 19
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 146,9 KB
  • Cập nhật 23/10/2017

Giới thiệu

BỘ XÂY DỰNG

---------------

Số: 04/VBHN-BXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2014 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 78/2004/QĐ-TTG NGÀY 07 THÁNG 5 NĂM 2004 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MỘT SỐ CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH ĐỂ ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CỤM TUYẾN DÂN CƯ VÀ NHÀ Ở TẠI CÁC TỈNH THƯỜNG XUYÊN NGẬP LŨ ĐBSCL

Thông tư số 04/2004/TT-BXD ngày 07 tháng 7 năm 2004 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn thực hiện Quyết định 78/2004/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung một số cơ chế chính sách để đẩy nhanh tiến độ xây dựng cụm tuyến dân cư và nhà ở tại các tỉnh thường xuyên ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long, có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 8 năm 2004 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 02/2009/TT-BXD ngày 25 tháng 02 năm 2009 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung điểm 2 Mục II Thông tư số 04/2004/TT-BXD ngày 07 tháng 7 năm 2004 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn thực hiện Quyết định 78/2004/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung một số cơ chế chính sách để đẩy nhanh tiến độ xây dựng cụm tuyến dân cư và nhà ở tại các tỉnh thường xuyên ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long, có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2009.

Căn cứ Quyết định 173/2001/QĐ-TTg ngày 06 tháng 11 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển kinh tế xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2001-2005;

Căn cứ Quyết định 1548/QĐ-TTg ngày 05 tháng 12 năm 2001 về việc đầu tư tôn nền vượt lũ để xây dựng các cụm tuyến dân cư vùng ngập lũ ĐBSCL năm 2002;

Căn cứ Quyết định 78/2004/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung một số cơ chế chính sách để đẩy nhanh tiến độ xây dựng cụm tuyến dân cư và nhà ở tại các tỉnh thường xuyên ngập lũ ĐBSCL.

Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung cụ thể thực hiện Quyết định 78/2004/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ để đẩy nhanh tiến độ xây dựng cụm tuyến dân cư và nhà ở tại các tỉnh thường xuyên ngập lũ ĐBSCL như sau:

I/ Về công tác xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật thiết yếu trong cụm, tuyến dân cư:

1/ Các cơ sở hạ tầng kỹ thuật thiết yếu trong cụm, tuyến dân cư bao gồm: giao thông nội bộ, cấp điện, cấp nước sinh hoạt, thoát nước và các công trình đảm bảo vệ sinh môi trường trong cụm tuyến dân cư.

2/ Về quy hoạch bố trí mặt bằng xây dựng các cơ sở hạ tầng kỹ thuật: Công tác quy hoạch bố trí mặt bằng xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật trên cụm, tuyến dân cư phải bảo đảm hợp lý về tỷ lệ diện tích xây dựng các cơ sở hạ tầng kỹ thuật, diện tích xây dựng hạ tầng xã hội và diện tích đất dành cho xây dựng nhà ở.

3/ Về nguồn vốn để đầu tư xây dựng các cơ sở hạ tầng kỹ thuật thiết yếu trong cụm, tuyến dân cư: thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 2 Quyết định 78/2004/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ và theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Riêng hệ thống cấp điện được thực hiện theo chương trình của ngành điện.

Ưu tiên nguồn vốn thuộc các chương trình lồng ghép để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đặc biệt là các chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, giao thông nông thôn. Kết hợp đầu tư xây dựng các cơ sở hạ tầng xã hội trong cụm, tuyến dân cư như trường học, nhà trẻ, trạm y tế… để đồng bộ các cơ sở hạ tầng đảm bảo điều kiện sống của nhân dân.

4/ Về quy mô xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu:

Các công trình hạ tầng thiết yếu trong các cụm, tuyến dân cư phải đảm bảo các yêu cầu tối thiểu sau:

a) Đường giao thông nội bộ trong cụm, tuyến bảo đảm yêu cầu kết nối với đường liên xã, liên vùng có chiều rộng mặt đường không lớn hơn 7m; đường trục chính trong các cụm, tuyến có chiều rộng mặt đường không lớn hơn 5,5m; các đường nội bộ khác trong cụm, tuyến có chiều rộng mặt đường không lớn hơn 3,5m.

Hai bên đường có vỉa hè để phục vụ cho đi bộ và bố trí các công trình kỹ thuật như điện, nước và trồng cây xanh.

Nền đường đầm chặt, tạo độ dốc hợp lý để đảm bảo cho việc thoát nước. Mặt đường bằng đất pha cát đầm chặt hoặc lót tấm đan với chiều rộng 2m.

b) Hệ thống thoát nước thải từ các hộ gia đình có thể xây dựng bằng ống bê tông đúc sẵn hoặc xây gạch bảo đảm yêu cầu thoát nước thải của các hộ dân cư trên cụm, tuyến.

c) Hệ thống cấp nước sinh hoạt trong cụm, tuyến dân cư cần căn cứ vào tình hình thực tế để xác định nguồn nước, công nghệ xử lý và mạng lưới cung cấp nước. Đường ống cấp nước sử dụng các loại ống đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh, có giá thành phù hợp với khả năng thanh toán của địa phương.

d) Các cụm, tuyến dân cư cần bố trí nơi gom rác với các hình thức xử lý phù hợp đảm bảo vệ sinh môi trường. Các hộ gia đình nhất thiết phải có nhà vệ sinh tự hoại.

Đối với các địa phương có khả năng huy động, bố trí được nguồn vốn có thể xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật kiên cố, có chất lượng cao nhưng phải đảm bảo tiến độ để bố trí các hộ dân vào ở đúng thời hạn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ trong Quyết định số 78/2004/QĐ-TTg.

đ) Các địa phương cần có quy định về địa điểm xây cất mồ mả đảm bảo vệ sinh môi trường và không ảnh hưởng đến các cụm, tuyến dân cư. Tuyệt đối không được để xảy ra tình trạng xây cất mồ mả trong phạm vi cụm, tuyến dân cư.

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết