Quyết định số 1012/QĐ-LĐTBXH Hỗ trợ người lao động phải về nước trước hạn do tình hình bất ổn tại Libya

Giới thiệu

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

---------------

Số: 1012/QĐ-LĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2014 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG PHẢI VỀ NƯỚC TRƯỚC HẠN DO TÌNH HÌNH BẤT ỔN TẠI LIBYA

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 144/2007/QĐ-TTg ngày 31/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước và Thông tư liên tịch số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2008 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn sử dụng và quản lý Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước.

Căn cứ Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009-2020” và Thông tư liên tịch số 31/2009/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 09/9/2009 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg;

Căn cứ Công văn số 5904/VPCP-KGVX ngày 04/08/2014 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc hỗ trợ công dân Việt Nam tại Libya;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hỗ trợ người lao động phải về nước trước hạn do tình hình bất ổn tại Libya với các nội dung sau:

1. Hỗ trợ chi phí mua vé máy bay cho người lao động về nước đối với những trường hợp chủ sử dụng lao động không có khả năng chi trả.

2. Hỗ trợ bằng tiền đối với người lao động có thời gian làm việc tại Libya tính đến ngày 15/07/2014 với các mức sau:

a) 5.000.000 đồng/người đối với lao động có thời gian làm việc từ đủ 3 tháng trở xuống;

b) 3.000.000 đồng/người đối với lao động có thời gian làm việc từ trên 3 tháng đến đủ 6 tháng;

c) 2.000.000 đồng/người đối với lao động có thời gian làm việc từ trên 6 tháng đến đủ 12 tháng;

d) 1.000.000 đồng/người đối với lao động có thời gian làm việc từ trên 12 tháng;

3. Người lao động thuộc các huyện nghèo đi làm việc tại Libya theo Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg ngày 29/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ được hỗ trợ thêm 50% mức quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 2. Nguồn kinh phí hỗ trợ từ Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

1. Các doanh nghiệp xuất khẩu lao động có lao động làm việc tại Libya phải về nước trước hạn có trách nhiệm:

- Có văn bản gửi Cục Quản lý lao động ngoài nước và Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước đề nghị hỗ trợ (trong đó ghi rõ tổng số tiền hỗ trợ, số tiền hỗ trợ người lao động, số tiền hỗ trợ mua vé máy bay, số tài khoản, tên tài khoản và ngân hàng nơi mở tài khoản) kèm theo các giấy tờ sau:

+ Danh sách người lao động được hỗ trợ theo từng đối tượng quy định tại Điều 1 Quyết định này kèm theo bản phô tô hộ chiếu (bao gồm cả trang có đóng dấu nhập cảnh Việt nam) và thẻ lên máy bay của người lao động;

+ Hồ sơ chứng từ liên quan đến việc mua vé máy bay cho người lao động Việt nam.

- Thực hiện chi hỗ trợ cho người lao động theo đúng đối tượng và mức quy định; báo cáo kết quả chi hỗ trợ cho người lao động và quyết toán kinh phí hỗ trợ người lao động trong thời hạn 45 ngày kể từ khi nhận được kinh phí hỗ trợ.

2. Cục Quản lý lao động ngoài nước có trách nhiệm kiểm tra và xác nhận danh sách người lao động được hỗ trợ trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ của doanh nghiệp; chủ trì, phối hợp với Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước kiểm tra, giám sát việc thực hiện hỗ trợ cho người lao động.

3. Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước có trách nhiệm:

- Thực hiện hỗ trợ cho người lao động theo định tại Điều 1 của Quyết định này;

- Tổng hợp báo cáo Bộ tình hình và kết quả thực hiện; quản lý và thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định hiện hành.

4. Vụ Kế hoạch-Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện hỗ trợ theo đúng quy định.

5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố có lao động làm việc tại Libya về nước trước hạn có trách nhiệm thông tin, hướng dẫn, phổ biến nội dung Quyết định này cho người lao động.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, Hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước, Trưởng ban điều hành Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước và các doanh nghiệp xuất khẩu lao động có lao động làm việc tại Libya phải về nước trước hạn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- VPTƯ Đảng, VPCP, VPQH;
- Ủy ban CVĐXH QH;
- Các Bộ: Tài chính, Ngoại giao;
- Lãnh đạo Bộ;
- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT.

BỘ TRƯỞNG
Phạm Thị Hải Chuyền

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết