Thông tư 137/2017/TT-BTC Hướng dẫn quyết toán năm đối với đơn vị sự nghiệp công lập

  • Phát hành Bộ Tài chính
  • Đánh giá 1 đánh giá
  • Lượt tải 788
  • Sử dụng Miễn phí
  • Cập nhật 07/03/2018

Giới thiệu

Thông tư 137/2017/TT-BTC được ban hành bởi Bộ trưởng Bộ Tài chính ngày 25/12/2017 sẽ có hiệu lực kể từ ngày 10/02/2018.  Thông tư 137/2017/TT-BTC quy định về việc xét duyệt, thẩm định, thông báo, và tổng hợp quyết toán năm.