Quyết định 829/QĐ-TCT Quy trình bán lẻ, cấp lẻ hóa đơn năm 2018

  • Phát hành Tổng cục Thuế
  • Đánh giá
  • Lượt tải 227
  • Sử dụng Miễn phí
  • Cập nhật 27/04/2018

Giới thiệu

Ngày 16/04/2018, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành Quyết định 829/QĐ-TCT về Quy trình bán lẻ, cấp lẻ hóa đơn. Theo đó, Quyết định 829/QĐ-TCT bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/4/2018 và bãi bỏ các nội dung hướng dẫn về quy trình bán lẽ, cấp lẻ hóa đơn tại Điểm 15, Điểm 16, Mục I Phần II Quy trình quản lý ấn chỉ ban hành kèm theo Quyết định 747/QD-TCT ngày 20/4/2015. Nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo tại đây.