Bài thu hoạch chuyên đề năm 2018 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh Bài thu hoạch chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

  • Phát hành Sưu tầm
  • Đánh giá
  • Lượt tải 659
  • Sử dụng Miễn phí
  • Cập nhật 20/04/2018

Giới thiệu

Thực hiện Công văn số 633-CV/BTGTU ngày 5/3/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc học tập chuyên đề năm 2018 viết thu hoạch và cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của đảng viên năm 2018. Dưới đây chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn bài thu hoạch chuyên đề năm 2018 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh để bạn đọc cùng tham khảo và vận dụng vào quá trình học tập và làm việc của mình. 

ĐẢNG BỘ……………………….
CHI BỘ…………….………
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  ……, ngày ...tháng .... năm 2018

BẢN THU HOẠCH VÀ CAM KẾT
TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU NĂM 2018
---

Họ và tên:.................................................................................................

Sinh ngày:.................................................................................................

Đơn vị công tác:........................................................................................

Chức vụ đảng:............................................................................................

Chức vụ chính quyền, đoàn thể:................................................................

Sinh hoạt tại chi bộ:....................................................................................

Sau khi nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tôi thu hoạch và cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như sau:

I. Nhận thức về những nội dung cơ bản của chuyên đề học tập năm 2018

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

II. Cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

1. Về tư tưởng chính trị

(Luôn trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”).

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống

(Luôn rèn luyện, tu dưỡng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; gương mẫu trong công tác và cuộc sống, trong đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, lãng phí; chấp hành Quy định về những điều đảng viên không được làm; không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống).

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

(Nêu những nhiệm vụ, biện pháp cụ thể để thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao)

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

4. Về tổ chức kỷ luật

(Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; chấp hành sự phân công của tổ chức; tự giác chấp hành các nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị và nơi cư trú).

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

5. Về khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm thời gian qua và qua kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên năm 2017 (nếu có)

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

Bản cam kết này đồng thời là nội dung kế hoạch hành động của bản thân để tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và là căn cứ để kiểm điểm, đánh giá xếp loại cán bộ, đảng viên năm 2018.

 

XÁC NHẬN CỦA CHI ỦY CHI BỘ

 

NGƯỜI VIẾT
(Ký, ghi rõ họ, tên)