Bản khai cá nhân đối với người có công với cách mạng để hưởng trợ cấp một lần

Giới thiệu

Bản khai cá nhân đối với người có công với cách mạng để hưởng trợ cấp một lần

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------

                                                                                                  ...........ngày.........tháng .......năm.......

BẢN KHAI CÁ NHÂN

Họ và tên........................………..............………..... Năm sinh:................................

Nguyên quán:...............................................................................................................

Trú quán:.....................................................................................................................

Đã được Nhà nước tặng:

- Bằng “Có công với nước” theo Quyết định số:.....................ngày..........tháng.......

năm……….của Chủ tịch nước.

- Huân chương kháng chiến hạng:..................theo Quyết định số:..........................ngày............tháng...............năm...........

- Huy chương kháng chiến hạng:.................. theo Quyết định số:............................ngày............tháng...............năm...........

Các chế độ chính sách đã hưởng:

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh

- Kháng chiến

Chứng nhận của UBND xã (phường).......

Chứng nhận nội dung kê khai trên và chữ ký

của ông (bà):.....................................là đúng sự thật./.

                        Ngày....tháng......năm......

                               (Ký tên, đóng dấu)

Người khai

                           (ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 Mẫu số 10 - CC2

UBND TỈNH, THÀNH PHỐ
……………………
SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

   Số:...../ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------------------

                   …….., ngày ….. tháng ….. năm…….

     

Số hồ sơ:………………..

QUYẾT ĐỊNH
Về việc trợ cấp hàng tháng
đối với người có công giúp đỡ cách mạng

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

- Căn cứ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

- Căn cứ Nghị định số ……/200…/NĐ-CP ngày … tháng … năm 200   của Chính phủ quy định về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng;

- Xét đề nghị của Trưởng phòng Chính sách Thương binh Liệt sĩ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Trợ cấp đối với:

Ông(bà):.....……………….………............…….....Năm sinh:.........................

là người có công giúp đỡ cách mạng.

Nguyên quán:...............................................................................................

Trú quán:..................................................................................………............

Đã được Nhà nước tặng:

- Bằng “Có công với nước” theo Quyết định số:..................ngày..........tháng.......

năm……….của Chủ tịch nước.

- Huân chương kháng chiến hạng:.…..theo Quyết định số:.....……........... ngày............tháng...........năm...........

Mức trợ cấp hàng tháng là; .......……………......đồng,

(Bằng chữ:......................................................................................................)

kể từ ngày ..………. tháng...... năm ………..

Điều 2.  Các ông (bà) Trưởng phòng Chính sách Thương binh Liệt sĩ, Phòng Kế hoạch Tài chính, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội…………………và ông (bà)………………………… chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                                                        GIÁM ĐỐC
- Như Điều 2                                                                                                 (ký tên, đóng dấu)
- Cục TBLSNCC-Bộ LĐTBXH
- Lưu

Download file biểu mẫu để xem thêm chi tiết