Bộ đề thi và đáp án giữa học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 6 năm học 2016 - 2017 Đề kiểm tra giữa học kỳ 2 Tiếng Anh lớp 6 có đáp án

  • Phát hành Tổng hợp
  • Đánh giá
  • Lượt tải 173
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 212 KB
  • Cập nhật 15/01/2017

Giới thiệu

Bộ đề thi và đáp án giữa học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 6

Dành thời gian ôn tập trong sách giáo khoa cho mỗi kì thi thôi thì hiệu quả không cao bằng việc ôn tập qua các đề thi có câu hỏi, dạng bài tập được xây dựng một cách logic. Chúng tôi xin giới thiệu đến với các bạn học sinh, Bộ đề thi và kiểm tra giữa kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 6, bộ đề thi này là bộ sưu tập gồm có rất nhiều đề thi hay và, đạt cả chất lượng lẫn nội dung theo chương trình chuẩn của Bộ GD&ĐT. Các em học sinh có thể tham khảo một số nội dung và học từ vựng của các chủ đề như: the body, staying health, what do you eat, sports... Chúc các em có một kì thi đạt kết quả tốt.

Đề Số 1

I. Choose the word that has the underlinedpart pronounced differently. (1m)

1. a. matter                            b. carrot               c. apple                       d. cabbage

2. a. hungry                       b. by                         c. healthy                    d. thirsty

3. a. chest                         b. leg                         c. lifter                         d. red

4. a. finger                          b. big                         c. thin                           d. light

II. Choose the correct word to complete the sentences (2ms)

1. My mother wants_______ orange. (any, some, a, an)

2. How many_______ does he need? (egg, an egg, egges, eggs)

3. She _______ an apple now. (eat, eats, eating, is eating)

4. ________color is your hair? (What, How, Which, Where)

5. She needs_______of beef. (200 grams, a tube, a dozen, a bottle of)

6. How ________beef do you need? (much, are, many, is)

7. What would you like _______ breakfast? (for, to, when, of)

8. ______I help you? (Do, Does, Can, Have)

III. Write the correct opposite to complete the sentences: (2ms)

1. He isn't hungry. He is............                            5. He isn't short. He is.........

2. He isn't fat. He is................                                6. He isn't weak. He is...............

3. He isn't heavy. He is............                                7. His teeth aren't black. They're.............

4. He isn't hot. He is............                                    8. His hair isn't long. It is.................

IV. Read the dialogue and answer the questions:(2ms)

Salegirl: Can I help you?

Lan: Yes. I'd like some chicken, please.

Salegirl: How much do you want?

Lan: A kilo, please.

Salegirl: Is there anything else?

Lan: Yes, I need some oranges.

Salegirl: How many do you want?

Lan: A dozen, please.

Questions:

1. Where is Lan?.......................................................

2. What does she want?.......................................................

3. How much chicken does she want?......................................................

4. How many oranges does she want?.......................................................

V. Match the column A with column B (2ms).

A

1. a bottle of

2. a packet of

3.  a bar of

4. a kilo of

5. a can of

6. a tube of

7. a box of

8.  200grams of

B

a.  toothpaste                        

b.  peas

c.  soap

d.  beef

e.  cooking oil

f.  rice

g.  chocolates

h.  tea.

1-......

2-......

3-......

4-......

5-......

6-......

7-......

8-......

VI. Answer about you (1m)

1. How do you feel?.......................................

2. What would you like?.......................................

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II TIẾNG ANH 6

ĐỀ I

I. Choose the word that has the underlinedpart pronounced differently. (1m)

1. d                2. b             3. c            4. d

II. Choose the correct word to complete the sentences (2ms)

1. an               2. eggs                3. is eating              4. What

5. 20 grams             6. much              7. for               8. Can

III. Write the correct opposite to complete the sentences: (2ms)

1. full                     2. thin               3. light               4. cold

5. tall                 6. strong             7. white               8. short

IV. Read the dialogue and answer the questions:(2ms)

1. She's at the store.

2. She wants some chicken and some oranges.

3. She wants a kilo.

4. She wants a dozen.

V. Match the column A with column B (2ms).

1. e           2. h                 3. c           4. f

5. b               6. a            7. g               8. d

VI. Answer about you (1m)

1. I'm/ I feel........

2. I'd like..............