Công văn 1448/BTC-HCSN Thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên cho nhà giáo đã nghỉ hưu

  • Phát hành Bộ Tài chính
  • Đánh giá
  • Lượt tải 15
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 20 KB
  • Cập nhật 22/05/2013

Giới thiệu

Công văn 1448/BTC-HCSN thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên cho nhà giáo đã nghỉ hưu do Bộ Tài chính ban hành.

 BỘ TÀI CHÍNH

---------------
Số: 1448/BTC-HCSN
V/v thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên
cho nhà giáo đã nghỉ hưu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Hà Nội, ngày 07 tháng 2 năm 2012

                   Kính gửi:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Hội Cựu giáo chức Việt Nam.

Bộ Tài chính nhận được Công văn số 84/2011-CGC ngày 30/12/2011 của Hội Cựu giáo chức Việt Nam về việc đề nghị làm việc, trao đổi về chế độ phụ cấp thâm nhiên đối với nhà giáo đã nghỉ hưu. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Điều 1 Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo đã quy định:

"Nghị định này quy định về chế độ phụ cấp thâm nhiên đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục công lập và các học viện, trường, trung tâm làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thuộc cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục công lập), đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang".

Như vậy, theo quy định trên thì chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo không áp dụng đối với nhà giáo đã nghỉ hưu.

2. Căn cứ điểm 3, mục II Nghị quyết số 21/2011/QH13 ngày 29/11/2011 Quốc hội khóa XIII về chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIII quy định:

"Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục, đào tạo. Năm 2012, thực hiện chế độ trợ cấp đối với đội ngũ giáo viên đã nghỉ hưu không được hưởng chế độ thâm niên; chế độ phụ cấp cho giáo viên mầm non, chú trọng giáo viên mầm non dạy ở thôn, bản và chế độ đối với học sinh nghèo người dân tộc thiểu số, các nhà sư, nhà giáo dạy chữ Khmer và chữ các dân tộc thiểu số khác; thực hiện lộ trình phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi."

Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan quản lý Nhà nước về giáo dục và đào tạo, được Chính phủ giao chủ trì đề xuất các cơ chế chính sách thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trong đó có chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo. Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền nội dung triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/2010/QH13 của Quốc hội về ban hành quy định chế độ trợ cấp cho đội ngũ giáo viên đã nghỉ hưu không được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên.

Trên cơ sở đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan để tham gia ý kiến trình Chính phủ các chế độ liên quan đến chính sách đãi ngộ đối với nhà giáo nói chung và đội ngũ giáo viên đã nghỉ hưu nói riêng.

Trong trường hợp cần thiết, sau khi nhận được các đề xuất nêu trên của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính sẽ làm việc và trao đổi cụ thể với Hội Cựu giáo chức Việt Nam về vấn đề trên.

Bộ Tài chính tham gia ý kiến nêu trên và mong nhận được sự hợp tác chặt chẽ của quý cơ quan. 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Bộ TC (để báo cáo);
- Vụ NSNN, Vụ PC;
- Lưu: VT, Vụ HCSN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Thị Vinh