Điều lệ trường mầm non mới nhất Điều lệ trường mầm non kèm theo Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGDĐT

 • Phát hành Sưu tầm
 • Đánh giá
 • Lượt tải 4.055
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 411,9 KB
 • Cập nhật 14/04/2017

Giới thiệu

Điều lệ trường mầm non mới nhất ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGDĐT hợp nhất Quyết định về Điều lệ trường mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết dưới đây:

Chế độ làm việc của giáo viên mầm non

Điều lệ trường mầm non mới nhất

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGDĐT năm 2015 hợp nhất Quyết định về Điều lệ trường mầm non. Theo đó, quy định vị trí, nhiệm vụ, tổ chức và quản lý trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ; Chương trình và các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; Tài sản của trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập; Giáo viên và nhân viên...

Trường mầm non, trường mẫu giáo (gọi chung là nhà trường), nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập được tổ chức theo các loại hình: công lập, dân lập và tư thục. Cụ thể:

 • Nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo công lập do cơ quan Nhà nước thành lập, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, bảo đảm kinh phí cho các nhiệm vụ chi thường xuyên.
 • Nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo dân lập do cộng đồng dân cư ở cơ sở thành lập, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, đảm bảo kinh phí hoạt động và được chính quyền địa phương hỗ trợ.
 • Nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tư thục do tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế hoặc cá nhân thành lập, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và bảo đảm kinh phí hoạt động bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước.

Việc phân cấp quản lý được thực hiện như sau:

 • Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (cấp huyện) thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục đối với nhà trường, nhà trẻ.
 • Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (cấp xã) thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.

Điều kiện thành lập nhà trường, nhà trẻ

Nhà trường, nhà trẻ được thành lập khi có đủ các điều kiện sau:

 • Có đề án thành lập nhà trường, nhà trẻ phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
 • Đề án thành lập nhà trường, nhà trẻ xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường; tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường, nhà trẻ.

Nhà trường, nhà trẻ được phép hoạt động giáo dục khi có đủ các điều kiện sau:

 • Có quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ;
 • Có đất đai, trường sở, cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định tại Chương IV của Điều lệ này, bảo đảm đáp ứng yêu cầu, duy trì và phát triển hoạt động giáo dục;
 • Địa điểm xây dựng nhà trường, nhà trẻ bảo đảm môi trường giáo dục, an toàn cho người học, người dạy và người lao động;
 • Có từ ba nhóm trẻ, lớp mẫu giáo trở lên với số lượng ít nhất 50 trẻ em và không quá 20 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo;
 • Có Chương trình giáo dục mầm non và tài liệu chăm sóc, giáo dục trẻ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 • Có đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đạt tiêu chuẩn, đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu, bảo đảm thực hiện Chương trình giáo dục mầm non và tổ chức các hoạt động giáo dục theo quy định tại Điều 22, Điều 24 của Điều lệ này;
 • Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để đảm bảo duy trì và phát triển hoạt động giáo dục;
 • Có quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường, nhà trẻ.

Tối đa 25 trẻ trong một lớp mẫu giáo 3 - 4 tuổi

Trẻ em được tổ chức theo nhóm trẻ hoặc lớp mẫu giáo. Trẻ em từ 3 tháng tuổi đến 36 tháng tuổi được tổ chức thành các nhóm trẻ. Số trẻ tối đa trong một nhóm trẻ được quy định như sau:

 • Nhóm trẻ từ 3 đến 12 tháng tuổi: 15 trẻ;
 • Nhóm trẻ từ 13 đến 24 tháng tuổi: 20 trẻ;
 • Nhóm trẻ từ 25 đến 36 tháng tuổi: 25 trẻ.

Trẻ em từ ba tuổi đến sáu tuổi được tổ chức thành các lớp mẫu giáo. Số trẻ tối đa trong một lớp mẫu giáo được quy định như sau:

 • Lớp mẫu giáo 3 - 4 tuổi: 25 trẻ;
 • Lớp mẫu giáo 4 - 5 tuổi: 30 trẻ;
 • Lớp mẫu giáo 5 - 6 tuổi: 35 trẻ.

Trường hợp số lượng trẻ em trong mỗi nhóm, lớp không đủ 50% so với số trẻ tối đa thì được tổ chức thành nhóm trẻ ghép hoặc lớp mẫu giáo ghép và mỗi nhóm trẻ, lớp mẫu giáo có không quá 2 trẻ cùng một loại khuyết tật.

Nghiêm cấm giáo viên xức phạm thân thể và cắt xén phần ăn của trẻ

Theo Điều lệ, giáo viên mầm non phải có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm mầm non; nhân viên y tế học đường, kế toán phải có bằng tốt nghiệp trung cấp theo chuyên môn được giao; Đối với nhân viên thủ quỹ, thư viện, văn thư, nấu ăn, bảo vệ phải được bồi dưỡng về nghiệp vụ được giao.

Giáo viên không được:

 • Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể trẻ em và đồng nghiệp;
 • Xuyên tạc nội dung giáo dục;
 • Bỏ giờ; Bỏ buổi dạy; Tùy tiện cắt xén chương trình nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục;
 • Đối xử không công bằng đối với trẻ em;
 • Ép buộc trẻ học thêm để thu tiền;
 • Bớt xén khẩu phần ăn của trẻ em; Làm việc riêng khi đang tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Tải file về để xem chi tiết toàn bộ nội dung Điều lệ trường mầm non mới nhất.