Thông tư số 52/2012/TT-BGDĐT Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên làm tổng phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi

  • Phát hành Bộ GD-ĐT
  • Đánh giá
  • Lượt tải 1.699
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 122 KB
  • Cập nhật 23/04/2013

Giới thiệu

Thông tư số 52/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên làm tổng phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-----------------

Số: 52/2012/TT-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2012

THÔNG TƯ
Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên làm tổng phụ trách Đội
thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi

--------------------

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục và Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Sau khi có ý kiến của Hội đồng Đội trung ương tại Công văn số 61/HĐĐTW ngày 30/5/2012 về việc góp ý cho dự thảo Thông tư ban hành Điều lệ hội thi giáo viên làm tổng phụ trách Đội giỏi;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định Điều lệ hội thi giáo viên làm tổng phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Điều lệ hội thi giáo viên làm tổng phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 30 tháng 2 năm 2013.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này./. 

Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ủy ban VHGD -TNTN&NĐ của Quốc hội;
- Hội đồng Quốc gia Giáo dục và PT nhân lực;
- Ban Tuyên giáo TW;
- Bộ Tư pháp (Cục K.Tr. VBQPPL);
- Hội đồng Đội trung ương;
- Công báo;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ GDĐT;
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Lưu: VT, Vụ PC, Cục NGCBQLGD;
- Website Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ PC, Cục KTKĐCLGD.

 KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 

(Đã ký)

Nguyễn Vinh Hiển

 

 

 ĐIỀU LỆ
Hội thi giáo viên làm tổng phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi
(Ban hành kèm theo Thông tư số 52 /2012/TT-BGDĐT ngày 19 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

------------------------

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Điều lệ hội thi giáo viên làm tổng phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi (sau đây gọi tắt là hội thi) quy định: nội dung, hình thức thi, đối tượng và điều kiện tham dự hội thi; thẩm quyền tổ chức hội thi; các ban của hội thi; tổ chức hội thi.

2. Điều lệ này áp dụng đối với giáo viên làm tổng phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là giáo viên làm tổng phụ trách Đội) đang công tác tại các trường Tiểu học, trường Trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học; tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Mục đích và yêu cầu của hội thi

1. Mục đích hội thi

a) Tuyển chọn, công nhận và tuyên dương giáo viên làm tổng phụ trách Đội đạt danh hiệu giáo viên làm tổng phụ trách Đội giỏi, tạo điều kiện để giáo viên làm tổng phụ trách Đội thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong trường học;

b) Góp phần triển khai các phong trào thi đua trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội cho giáo viên làm tổng phụ trách Đội rèn luyện, tự học và sáng tạo. Qua hội thi, các cơ sở giáo dục và tổ chức Đội phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh của mỗi trường, mỗi địa phương và cả nước, thu hút sự quan tâm của các lực lượng xã hội tham gia giáo dục học sinh;

c) Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên làm tổng phụ trách Đội, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên làm tổng phụ trách Đội, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, đổi mới công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

2. Yêu cầu của hội thi

Việc tổ chức hội thi phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên làm tổng phụ trách Đội học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm, mô hình công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong trường học.

Điều 3. Các cấp tổ chức hội thi, số lượng giáo viên tham gia hội thi

1. Các cấp tổ chức hội thi

a) Hội thi cấp huyện được tổ chức 2 năm một lần;

b) Hội thi cấp tỉnh được tổ chức 4 năm một lần;

c) Liên hoan giáo viên làm tổng phụ trách Đội giỏi toàn quốc được tổ chức 5 năm một lần.

2. Số lượng giáo viên tham gia hội thi

Số lượng giáo viên làm tổng phụ trách Đội tham dự hội thi do trưởng phòng giáo dục và đào tạo (đối với cấp huyện), giám đốc sở giáo dục và đào tạo (đối với cấp tỉnh) quyết định căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương.

Số lượng giáo viên làm tổng phụ trách Đội tham dự liên hoan giáo viên làm tổng phụ trách Đội giỏi toàn quốc do Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định.

Điều 4. Thời gian và địa điểm tổ chức hội thi

1. Thời gian tổ chức hội thi do trưởng phòng giáo dục và đào tạo, giám đốc sở giáo dục và đào tạo và chủ tịch hội đồng đội cùng cấp thống nhất quyết định và được xác định trong kế hoạch hoạt động triển khai từ đầu năm học;

2. Địa điểm tổ chức hội thi giáo viên làm tổng phụ trách Đội giỏi do trưởng phòng giáo dục và đào tạo (đối với cấp huyện), giám đốc sở giáo dục và đào tạo (đối với cấp tỉnh) quyết định. Tùy thuộc vào điều kiện địa lý và số lượng giáo viên làm tổng phụ trách Đội tham gia dự thi có thể chia thành các điểm thi, cụm thi;

3. Liên hoan giáo viên làm tổng phụ trách Đội giỏi toàn quốc sẽ có kế hoạch và những quy định tổ chức riêng.

Điều 5. Công nhận danh hiệu giáo viên làm tổng phụ trách Đội giỏi

Giáo viên làm tổng phụ trách Đội tham gia đủ các nội dung hội thi và đạt các yêu cầu theo quy định về đánh giá kết quả dự thi theo quy định tại Điều 17 của Điều lệ này được công nhận là giáo viên làm tổng phụ trách Đội giỏi và được cấp giấy chứng nhận của cơ quan tổ chức hội thi (mẫu giấy chứng nhận giáo viên làm tổng phụ trách Đội giỏi kèm theo văn bản này).

Chương II
NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI,
ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ HỘI THI

Điều 6. Nội dung và hình thức thi giáo viên làm tổng phụ trách Đội giỏi

1. Nội dung thi

a) Báo cáo sáng kiến kinh nghiệm, mô hình hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng về lĩnh vực công tác Đội và phong trào thiếu nhi được đánh giá trong thời gian bốn năm gần nhất năm tổ chức hội thi;

b) Một bài thi đánh giá sự hiểu biết về tổ chức Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, các phong trào và các cuộc vận động lớn của Đội, kỹ năng lập kế hoạch, xây dựng chương trình hoạt động Đội hoặc những hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của ngành (gọi tắt là bài thi kiến thức và kỹ năng);

c) Thi thực hành kỹ năng, nghiệp vụ làm công tác Đội và phong trào thiếu nhi tại thời điểm diễn ra hội thi, trong đó có một nội dung do giáo viên làm tổng phụ trách Đội tự chọn và một nội dung do ban tổ chức quy định bằng hình thức bốc thăm;

d) Thi năng khiếu tổng phụ trách Đội về các lĩnh vực nghệ thuật do giáo viên làm tổng phụ trách Đội dự thi lựa chọn.

2. Hình thức thi

a) Giáo viên làm tổng phụ trách Đội nộp cho ban tổ chức hội thi báo cáo sáng kiến kinh nghiệm, mô hình hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng về lĩnh vực công tác Đội và phong trào thiếu nhi có kèm theo nhận xét, đánh giá và xếp loại của nhà trường hoặc của phòng giáo dục và đào tạo, sở giáo dục và đào tạo;

b) Bài thi kiểm tra hiểu biết là bài thi viết hoặc hỏi đáp. Thời gian thi do trưởng ban tổ chức hội thi quy định. Nếu là thi viết, có thể bằng hình thức tự luận, trắc nghiệm khách quan hoặc kết hợp cả hai hình thức trên;

c) Thi thực hành kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội và phong trào thiếu nhi được tổ chức trên học sinh Tiểu học đối với giáo viên làm tổng phụ trách Đội trường Tiểu học và học sinh Trung học cơ sở đối với giáo viên làm tổng phụ trách Đội trường Trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học. Giáo viên làm tổng phụ trách Đội được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho nội dung thực hành trong thời gian ít nhất là một tuần trước thời điểm thi thực hành;

d) Thi năng khiếu tổng phụ trách Đội được tổ chức theo hình thức thi cá nhân hoặc thi nhóm và do giáo viên làm tổng phụ trách Đội lựa chọn hình thức thi cho mình.

Điều 7. Đối tượng và điều kiện tham dự hội thi giáo viên làm tổng phụ trách Đội giỏi các cấp

1. Cấp huyện

a) Đối tượng: Tham dự hội thi cấp huyện là giáo viên làm tổng phụ trách Đội đang trực tiếp làm công tác Đội và phong trào thiếu nhi ở các trường học trên địa bàn huyện (quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh) tổ chức hội thi.

b) Điều kiện

Liên đội trường học có giáo viên làm tổng phụ trách Đội tham dự hội thi cấp huyện phải đạt danh hiệu liên đội mạnh từ cấp huyện trở lên trong hai năm liền trước năm tổ chức hội thi;

Được xếp loại khá trở lên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cấp học tương ứng và xếp loại khá trở lên theo tiêu chuẩn xếp loại viên chức theo Quyết định số 06/2006/QĐ-BNV ngày 21 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập (sử dụng kết quả đánh giá năm gần nhất của năm dự thi).

2. Cấp tỉnh

a) Đối tượng

Tham dự hội thi cấp tỉnh là giáo viên làm tổng phụ trách Đội đang trực tiếp làm công tác Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ở các trường học trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức hội thi.

b) Điều kiện

Giáo viên làm tổng phụ trách Đội tham dự hội thi cấp tỉnh ngoài việc phải hội đủ những điều kiện của giáo viên làm tổng phụ trách Đội tham gia hội thi cấp huyện còn phải có giấy chứng nhận đạt giáo viên làm tổng phụ trách Đội giỏi cấp huyện hai lần trong bốn năm trước liền trước năm tổ chức hội thi.

Mỗi phòng giáo dục và đào tạo được cử các thành viên tham gia hội thi cấp tỉnh, số thành viên dự thi do giám đốc sở giáo dục và đào tạo quy định.

 Download file tài liệu để xem thêm chi tiết