Đơn xin xác nhận hộ khẩu Mẫu đơn xin xác nhận hộ khẩu thường trú

  • Phát hành Sở Tư Pháp
  • Đánh giá 8 đánh giá
  • Lượt tải 31.948
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 30 KB
  • Cập nhật 11/01/2018

Giới thiệu

Mẫu đơn xin xác nhận hộ khẩu thường trú

Mẫu đơn xin xác nhận hộ khẩu thường trú dưới đây được dùng khi bạn cần xác nhận hay có nhu cầu đăng ký hộ khẩu thường trú nhằm phục vụ cho công việc hoặc mục đích nào đó. Mời các bạn tải miễn phí đơn xin xác nhận hộ khẩu thường trú dưới đây về tham khảo và sử dụng khi cần. 

Ảnh 4x6 cm

(Đóng dấu giáp lai của Công an nơi xác nhận)

                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                 

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  --------------------------------------

ĐƠN XIN XÁC NHẬN HỘ KHẨU

Kính gửi: Công an phường (xã, thị trấn) ............................

Quận (huyện) .........................

Thành phố (tỉnh) ...................................

Tên tôi là (1): ..................................................................... Giới tính: Nam/nữ

Sinh ngày: .............................. tại ..............................................................................

Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu số...............................................................

Cấp ngày........... tháng ...... năm ............ cơ quan cấp................................................

có hộ khẩu thường trú tại (2): ......................................................................................

....................................................................................................................................

làm đơn này xin đề nghị Cơ quan Công an xác nhận cho tôi có đăng ký hộ khẩu

 thường trú tại địa chỉ trên từ ngày ........ tháng ...... năm ....... đến ngày ..... ..............

tháng ....... năm .............. để làm các thủ tục cần thiết ở nước ngoài./.

                                                                  ............., ngày ....... tháng ....... năm 200....

                                                                                        Người làm đơn

                                                                                    (Ký và ghi rõ họ tên)

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÔNG AN:

Xác nhận anh (chị) ...........................................sinh ngày ........ tháng ......................

năm .................... có đăng ký hộ khẩu thường trú tại: ...............................................

....................................................................................................................................

từ ngày .......... tháng ......... năm ........ đến ngày ......... tháng ..... năm .....................

.............................., ngày ....... tháng ....... năm 200....

Trưởng (hoặc Phó) Cơ quan Công an

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 Download file biểu mẫu để xem thêm chi tiết