Biên bản họp dòng họ Mẫu biên bản họp dòng họ, gia đình

  • Phát hành Down
  • Đánh giá 2 đánh giá
  • Lượt tải 1.201
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 26 KB
  • Cập nhật 11/01/2018

Giới thiệu

Mẫu biên bản họp dòng họ

Trong các dòng họ lớn với mỗi cuộc họp sẽ có rất đông thành viên với rất nhiều nội dung. Chính vì vậy chúng ta cần có 1 biên bản họp dòng họ để ghi chép lại các nội cung của cuộc họp nhằm phổ biến rộng rãi đến các thành viên cũng như thể hiện sự minh bạch cho các vấn đề đã được đưa ra thảo luận. Mẫu biên bản họp dòng họ dưới đây do Down.vn cung cấp có thể giúp bạn nhanh chóng hình thành cho mình 1 khuôn mẫu để viết.

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------*------

................., ngày ….. tháng …. năm 20….

(Tức ngày….. tháng…. năm 20…. âm lịch)

BIÊN BẢN HỌP DÒNG HỌ

( V/v Phân chia phần đất hương hỏa/từ đường của dòng họ)

Hôm nay, ngày …. tháng …. năm 20…., tại nhà Ông …… (con trưởng ngành cả dòng họ Lê): Đội …., xã ……, huyện ….., tỉnh ……. Gia đình Chúng tôi tiến hành họp mặt các dòng họ bao gồm 3 ngành:

1. Ông ………. (đã mất) đại diện là Ông ………. (đại diện ngành cả);

2. Ông ……………… - Đại diện ngành thứ 2;

3. Ông …………. - Đại diện ngành thứ 3;

Thành phần tham dự cuộc họp:

Đại diện ngành họ cả:

Ông …………… – Là con trai trưởng (đã mất), Ông …………. là con trai cả đại diện;

Ông ………………….…….;

Bà …………………..……. ;

Bà …………………………;

Bà ………………………….;

Download văn bản để xem thêm chi tiết.