Đơn cam kết tài sản riêng Mẫu đơn cam kết tài sản riêng của vợ chồng

  • Phát hành Sưu tầm
  • Đánh giá
  • Lượt tải 121
  • Sử dụng Miễn phí
  • Cập nhật 25/07/2017

Giới thiệu

Mẫu đơn xin cam kết tài sản riêng là mẫu đơn để phân chia tài sản rõ ràng cho để chứng minh là tài sản riêng của bạn. Mẫu đơn được gửi tới UBND nơi bạn đang sinh sống để được xác nhận quyền sở hữu đối với một tài sản nhất định, qua đó, bạn sẽ được cung cấp các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản đó theo quy định của pháp luật. Mời các bạn tham khảo chi tiết mẫu đơn cam kết tài sản riêng dưới đây:

Mẫu đơn xin cam kết tài sản riêng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------o0o--------

ĐƠN XIN CAM KẾT TÀI SẢN RIÊNG

            Kính gửi: UBND.........................................................................

Tôi tên là: .............................................................. sinh ngày ...................................................

CMND số: ........................................ ngày cấp .............................. nơi cấp ............................

Hộ khẩu thường trú tại: ............................................................................................................

Nay tôi làm đơn nay xác nhận căn hộ số .................. là tài sản riêng của (chồng hoặc vợ) tôi là sinh ngày

CMND số ................................. ngày cấp ....................... nơi cấp ..........................................

Hộ khẩu thường trú tại: ............................................................................................................

Tôi xin cam kết sẽ không tranh chấp hay khiếu nại gì liên quan đến căn hộ ............ sau này.

Những gì tôi trình bày trên là hoàn toàn sự thật. Nếu có gì sai trái tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật

Rất mong được sự giúp đỡ của Quý cơ quan để (chồng hoặc vợ) tôi là .......................... bổ túc hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận Quyền Sử Đất, Quyền Sở Hữu Nhà Ở & Tài Sản Khác gắn liền với đất cho căn hộ trên theo quy định.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

.                                                                                                                                ......, ngày.....tháng....năm.....

                                                                                                                              Người làm cam kết

                                                                                                                              (Ký và ghi rõ họ tên)