Mẫu đơn xin kết hôn trong ngành công an Đơn xin đăng kí kết hôn trong ngành công an

  • Phát hành Sưu tầm
  • Đánh giá
  • Lượt tải 747
  • Sử dụng Miễn phí
  • Cập nhật 25/07/2017

Giới thiệu

Với những người làm trong ngành công an, quân đội khi kết hôn sẽ phải làm đơn để các đơn vị xem xét hoàn cảnh gia đình mới được chính thức kết hôn. Mẫu đơn này sẽ giúp mọi người có được tờ khai cụ thể, đầy đủ liên quan đến các thông tin về gia đình cũng như tình trạng hôn nhân hiện tại. Tải mẫu đơn xin kết hôn trong nghành công an để tham khảo.

Mẫu đơn xin kết hôn trong ngành công an

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------o0o---------

 

                                                                    ĐƠN XIN KẾT HÔN

           Kính gửi: ..............................................................................................................

Tôi tên: ..............................................................................................................................

Sinh ngày: ....... tháng ..... năm ... ........... Dân tộc: ................... Tôn giáo: .....................

Cấp bậc: ............................................................................................................................

Chức vụ: ............................................................................................................................

Đơn vị: ..............................................................................................................................

Tạm trú: .............................................................................................................................

Tình trạng hôn nhân: .........................................................................................................

Qua quá trình tìm hiểu cô ..................................................................................................

Sinh ngày: ........... tháng ... năm ..... Dân tộc: ...................... Tôn giáo: .............................

Nghề nghiệp: .....................................................................................................................

Cơ quan đơn vị: .................................................................................................................

Quê quán: ..........................................................................................................................

Thường trú: ........................................................................................................................

Tình trạng hôn nhân: .........................................................................................................

Họ tên cha: ......................................, sinh năm: .................. nghề nghiệp: ........................

Họ tên mẹ: .................................., sinh năm: ............., nghề nghiệp: .................................

Sau thời gian tìm hiểu, tôi và cô ........................................... thấy đủ điều kiện cùng nhau xây dựng gia đình và được sự đồng ý thống nhất cho phép của gia đình hai bên. Nay tôi viết đơn này kính trình lên thủ trưởng các cấp xem xét và tạo điều kiện.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

  .......,ngày.....tháng.....năm.......

TM. THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN NAM
(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN NỮ
(Ký và ghi rõ họ tên)