Giấy báo tử Mẫu giấy báo tử mới nhất

  • Phát hành Thủ tướng Chính phủ
  • Đánh giá 12 đánh giá
  • Lượt tải 13.989
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 31 KB
  • Cập nhật 26/10/2016

Giới thiệu

Tải mẫu giấy báo tử mới nhất năm 2016

Giấy báo tử được sử dụng trong trường hợp gia đình có thân nhân mất. Mẫu giấy báo tử mới nhất dưới đây sẽ giúp người thân trong gia đình thông báo với ủy bân nhân dân xã/phường về trường hợp người thân đã từ trần của mình.

ỦY BAN NHÂN DÂN
.....................................


Số: /UBND-GBT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------

 ....................., ngày......tháng.....năm......

GIẤY BÁO TỬ

Họ tên người báo tử:..........................................................., sinh năm...................................

Quan hệ với người chết:.........................................................................................................

Họ tên người chết: ......................................................................Giới tính............................

Ngày tháng năm sinh:............................................................................................................

Dân tộc: ......................................Quốc tịch...........................................................................

Nơi thường trú/tạm trú:..........................................................................................................

Đã chết vào lúc:............giờ........phút, ngày.........tháng......năm..........................

Nơi chết:.................................................................................................................................

Nguyên nhân chết:.................................................................................................................

Download biểu mẫu để xem thêm chi tiết.