MergePDFs 1.0 for Mac

  • Phát hành Rosanne Cashriel
  • Đánh giá
  • Lượt tải 806
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 96 KB
  • Cập nhật 07/06/2010
  • Yêu cầu Mac OS X 10.5 - 10.6

Giới thiệu

Ứng dụng này cho phép người dùng Mac OS kết hợp hai hoặc nhiều hơn các tài liệu PDF bằng cách chèn vào hoặc trộn các trang lại với nhau, sau đó đổi tên tài liệu kết quả thu được. Khi bạn sử dụng tùy chọn Shuffling, chương trình sẽ thêm mỗi trang của các tài liệu vào tài liệu mới, sau đó xử lý để có những trang tiếp theo từ mỗi tài liệu cho tới khi tất cả các trang trong tất cả các tài liệu được thêm vào cái mới.

Tổng hợp