Phiếu báo thay đổi nhân khẩu, hộ khẩu Thủ tục thay đổi tạm trú

  • Phát hành Bộ Công an
  • Đánh giá 2 đánh giá
  • Lượt tải 4.838
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 69,7 KB
  • Cập nhật 06/09/2014

Giới thiệu

Download.com.vn xin giới thiệu Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu ban hành theo Quyết định số 698/2007/QĐ-BCA(C11) ra ngày 01 tháng 7 năm 2007 của Bộ công an.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------o0o-------

PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU

Kính gửi: ………………………………………………

Họ và tên người báo: (*)............................................................................................................

Chỗ ở hiện nay: .......................................................….. Điện thoại: ........................................

Quan hệ với chủ hộ: (*).............................................................................................................

Họ và tên chủ hộ: ………………………………….. Sổ hộ khẩu số: ...........................................

Chỗ ở hiện nay: ...................................................…. Điện thoại: ..............................................

NỘI DUNG THAY ĐỔI:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

..........., ngày ....... tháng ....... năm .......

Ý KIẾN CỦA CHỦ HỘ
(Ghi rõ nội dung, ký và ghi rõ họ tên)

..........., ngày ...... tháng ...... năm ......

NGƯỜI VIẾT BÁO CÁO
(Ký, ghi rõ họ tên)

Download văn bản để xem thêm chi tiết.