Bộ đề kiểm tra 1 tiết chương II Số học lớp 6 Đề kiểm tra 1 tiết số học lớp 6

  • Phát hành Sưu tầm
  • Đánh giá 2 đánh giá
  • Lượt tải 575
  • Sử dụng Miễn phí
  • Cập nhật 27/01/2018

Giới thiệu

Dưới đây là Bộ đề kiểm tra 1 tiết chương II Số học lớp 6 mẫu để các bậc phụ huynh, các em học sinh và thầy cô giáo tham khảo để luyện tập sau phần kiến thức đã học ở chương 2 của chương trình sách giáo khoa lớp 6. 

7 đề kiểm tra 1 tiết chương II Số học lớp 6

ĐỀ 1

I- TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN : (2 điểm)

Hãy khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất.

Câu 1. Tính: (–52) + 70 kết quả là:

A. (–18)                           B. 18                          C. (–122)                                   D. 122

Câu 2. Tính: –36 – 12 kết quả là:

A. (–48)                        B. 48                             C. (–24)                                D. 24

Câu 3. Tính: (–8).(–25) kết quả là:

A. 200                           B. (–200)                      C. (–33)                           D. 33

Câu 4. 5 x = ?

A. x = –5                      B. x = 5                    C. x = 5                              D. Một kết quả khác.

Câu 5. Khi bỏ dấu ngoặc trong biểu thức: 2009 – (5 – 9 + 2008) ta được:

A. 2009 + 5 – 9 – 2008                                          B. 2009 – 5 – 9 + 2008

C. 2009 – 5 + 9 – 2008                                           D. 2009 – 5 + 9 + 2008

Câu 6. Trong tập hợp các số nguyên Z tất cả các ước của 5 là:

A. 1 và -1                B. 5 và -5                   C. 1 và 5                             D. 1 ; -1 ; 5 ; -5

 

II- TỰ LUẬN : (8 điểm)

Bài 1: (4 điểm) Thực hiện phép tính ( Tính nhanh nếu có thể)

a. 5.(–8).( –2).(–3)                                              b. 4.(–5)2 + 2.(–5) – 20

c. 27.(15 –12) – 15.(27 –12)                             d. 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6+ ... + 199 - 200

Bài 2: (3 điểm) Tìm x thuộc Z , biết:

a. 11 + (15 – x) = 1                                                            b. 2x – 35 = 15 c. 2

Bài 3: (1điểm) Tìm số nguyên n thỏa mãn 2n + 1 chia hết cho n-2

 Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.