Công văn 746/TTr-NV2 Triển khai công tác thanh tra năm học 2017-2018

  • Phát hành Bộ GD-ĐT
  • Đánh giá
  • Lượt tải 39
  • Sử dụng Miễn phí
  • Cập nhật 01/09/2017

Giới thiệu

Ngày 29/08/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn 746/TTr-NV2  triển khai công tác thanh tra năm học mới. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo. 

Công văn 746/TTr-NV2 - Triển khai công tác thanh tra năm học mới

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THANH TRA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------o0o--------

Số: 746/TTr-NV2
V/v triển khai công tác thanh tra năm học

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2017

                  Kính gửi: Các đồng chí Chánh Thanh tra sở giáo dục và đào tạo

Ngày 28/7/2017, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Văn bản số 3936/BGDĐT-TTr về việc Hướng dẫn công tác thanh tra năm học 2017-2018. Đề nghị các đồng chí Chánh Thanh tra sở căn cứ vào văn bản này và các văn bản liên quan, tham mưu Giám đốc sở ban hành Kế hoạch thanh tra năm học phù hợp với thực tiễn của địa phương và tổ chức thanh tra theo quy định.

Trước mắt, cần tập trung thanh tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học mới, trong đó đặc biệt quan tâm thanh tra để kịp thời chấn chỉnh sai phạm (nếu có) trong việc dạy thêm học thêm, thu chi các khoản kinh phí đầu năm học và các vấn đề bức xúc mà xã hội quan tâm. Việc thanh tra về thu chi cần bám sát tinh thần Công văn số 2794/BGDĐT-KHTC ngày 30/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Báo cáo và cam kết thực hiện giá dịch vụ giáo dục năm học 2017-2018.

Chánh Thanh tra sở báo cáo kết quả thanh tra đầu năm học gửi về Thanh tra Bộ trước ngày 30/9/2017 qua địa chỉ: số 35, Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, email: [email protected] .

Đề nghị các đồng chí nghiêm túc triển khai, góp phần tăng cường nề nếp, kỷ cương, dân chủ trong nhà trường theo tinh thần Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08/8/2017 của Bộ trưởng về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành giáo dục.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ (để b/c);
- Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa (để b/c);
- Các đơn vị liên quan thuộc Bộ;
- Các Giám đốc sở giáo dục và đào tạo;
- Website Bộ GDĐT, Thanh tra Bộ;
- Lưu: VT, NV2.

CHÁNH THANH TRA
Nguyễn Huy Bằng