Đề thi thử THPT quốc gia 2018 môn Sinh học của Bộ GD&ĐT lần 1 (Có đáp án) Đề minh họa 2018 môn Sinh

  • Phát hành Bộ GD-ĐT
  • Đánh giá 1 đánh giá
  • Lượt tải 106
  • Sử dụng Miễn phí
  • Cập nhật 25/01/2018

Giới thiệu

Để chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc Gia 2018 Bộ Giáo Dục và Đào Tạo đã đưa ra bộ đề minh họa 2018 để các em tham khảo, theo đó bộ đề thi thử 2018 sẽ bao gồm 14 bộ đề của 14 môn. Dưới đây là Đề thi thử THPT quốc gia 2018 môn Sinh học của Bộ GD&ĐT lần 1 để các em làm thử kiểm tra và có cách bổ sung kiến thức để có đủ hành trang cho kỳ thi THPT Quốc Gia 2018 sắp tới.

Đề thi tham khảo THPT quốc gia 2018 môn Sinh học

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

ĐỀ THI THAM KHẢO

(Đề thi có 05 trang)

KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Môn thi thành phần: SINH HỌC

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh: .................................................................................

Số báo danh: ....................................................................................................

Câu 81. Nhóm vi khuẩn nào sau đây có khả năng chuyển hóa NO - thành N2?

A. Vi khuẩn amôn hóa. B. Vi khuẩn cố định nitơ.
C. Vi khuẩn nitrat hóa. D. Vi khuẩn phản nitrat hóa.

Câu 82. Động vật nào sau đây có dạ dày đơn?

A. Bò. B. Trâu. C. Ngựa. D. Cừu.

Câu 83. Ở ngô, quá trình thoát hơi nước chủ yếu diễn ra ở cơ quan nào sau đây?

A. Lá. B. Rễ. C. Thân. D. Hoa.

Câu 84. Hệ mạch máu của người gồm: I. Động mạch; II. Tĩnh mạch; III. Mao mạch. Máu chảy trong hệ mạch theo chiều:

A. I → III → II. B. I → II → III. C. II → III → I. D. III → I → II.

Câu 85. Ở sinh vật nhân thực, côđon 5’AUG 3’ mã hóa loại axit amin nào sau đây?

A. Valin. B. Mêtiônin. C. Glixin. D. Lizin.

Câu 86. Biết rằng không xảy ra đôṭ biến. Theo lí thuyết, phép lai AABb × aabb cho đời con có bao nhiêu loaị kiểu gen?

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 87. Một quần thể thực vật đang ở trạng thái cân bằng di truyền có tần số alen A là 0,3. Theo lí thuyết, tần số kiểu gen AA của quần thể này là

A. 0,42. B. 0,09. C. 0,30. D. 0,60.

Câu 88. Ở sinh vật nhân thực, nhiễm sắc thể được cấu trúc bởi 2 thành phần chủ yếu là:

A. ADN và prôtêin histôn. B. ADN và mARN.
C. ADN và tARN. D. ARN và prôtêin.

Nhấn Tải về để tải toàn bộ đề thi

Đáp án đề thi thử THPT quốc gia 2018 môn Sinh học

1 D 21 B
2 C 22 C
3 A 23 D
4 A 24 B
5 B 25 D
6 B 26 B
7 B 27 B
8 A 28 C
9 D 29 A
10 A 30 C
11 A 31 B
12 A 32 B
13 D 33 A
14 B 34 B
15 B 35 B
16 C 36 C
17 A 37 B
18 B 38 D
19 C 39 C
20 A 40 B