Thông tư 05/2017/TT-BNV Quy định mới về xếp lương ngạch công chức hành chính

  • Phát hành Bộ Nội vụ
  • Đánh giá
  • Lượt tải 455
  • Sử dụng Miễn phí
  • Cập nhật 25/08/2017

Giới thiệu

Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 05/2017/TT-BNV ngày 15/08/2017 sửa đổi Thông tư 11/2014/TT-BNV và 13/2010/TT-BNV về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức

Nội dung Thông tư 05/2017/TT-BNV 

Download file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết