Đơn xin cấp giấy chứng nhận Thay cho văn bằng tốt nghiệp

  • Phát hành Bộ GD-ĐT
  • Đánh giá
  • Lượt tải 152
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 26 KB
  • Cập nhật 26/12/2012

Giới thiệu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---oOo---
ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

(THAY PHÓ BẢN VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP .....................)

Kính gởi: ÔNG GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tôi tên: ................................................................................................

Sinh ngày: ...................................Nơi sinh: ..........................................

Đã học lớp (9 hoặc 12) tại trường: .........................................................

Đã Tốt nghiệp kì thi: ..............................................................................

Ngày thi: ....................................Tại Hội đồng thi: ................................

Xin được cấp giấy chứng nhận thay phó văn bản văn bằng tốt nghiệp, với lí do cấp: ...........................................................................................................

Download văn bản để xem thêm chi tiết.