Mẫu đơn đề nghị miễn, giảm học phí Đơn xin miễn giảm học phí cho học sinh

  • Phát hành Bộ GD-ĐT
  • Đánh giá 25 đánh giá
  • Lượt tải 16.051
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 75,4 KB
  • Cập nhật 01/09/2016

Giới thiệu

Mẫu đơn đề nghị miễn, giảm học phí

Mẫu đơn đề nghị miễn, giảm học phí được ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------o0o----------

 

 ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ

(Dùng cho cha mẹ trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông)
Kính gửi: (Tên cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông)

Họ và tên (1):.................................................................................................................................

Là Cha/mẹ (hoặc người giám hộ) của em (2):...............................................................................

Hiện đang học tại lớp:...................................................................................................................

Trường:.........................................................................................................................................

Thuộc đối tượng: (ghi rõ đối tượng được quy định tại Thông tư liên tịch hướng dẫn Nghị định 49)

Căn cứ vào Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được xem xét để được miễn, giảm học phí theo quy định và chế độ hiện hành.

.........., ngày tháng năm
Người làm đơn (3)
(Ký tên và ghi rõ họ tên)


----------------------------------------
(1) Đối với đối tượng là trẻ em mẫu giáo ghi tên cha mẹ (hoặc người giám hộ), đối với học sinh phổ thông ghi tên của học sinh.
(2) Nếu là học sinh phổ thông trực tiếp viết đơn thì không phải điền dòng này.
(3) Cha mẹ (hoặc người giám hộ)/học sinh phổ thông.

Download tài liệu để xem nội dung chi tiết.