Đơn xin chuyển trường Mẫu đơn xin chuyển trường của học sinh trung học cơ sở

  • Phát hành Bộ GD-ĐT
  • Đánh giá 15 đánh giá
  • Lượt tải 37.360
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 84 KB
  • Cập nhật 01/08/2017

Giới thiệu

Download Mẫu đơn xin chuyển trường của học sinh trung học cơ sở

Dưới đây là mẫu đơn xin chuyển trường dành cho học sinh THCS chuyển đi, đến trong tỉnh và học sinh THCS chuyển đi, đến ngoài tỉnh được giới thiệu để bạn đọc tham khảo. Bộ hồ sơ xin chuyển trường bao gồm Giấy giới thiệu chuyển trường, đơn xin chuyển trường và thủ tục xin chuyển trường. Mời các bậc phụ huynh và học sinh tham khảo.

Giấy giới thiệu chuyển trường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------------- 

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(Học sinh THCS chuyển đi, đến trong tỉnh)

Kính gửi:    

 

- Hiệu trưởng Trường (đi)……………………..…………..….;
- Hiệu trưởng Trường (đến)…..…………………………...…;

Tôi tên là: …………………...... phụ huynh của học sinh …………........ sinh ngày .………/……./…............

đang học lớp ………….. năm học: 20…..-20….. tại trường ………………………….............

thuộc huyện ………………………… tỉnh ………………........................................................

Nay xin chuyển đến học lớp ………. năm học: 20…..-20….. tại trường ……….………thuộc huyện ………………… tỉnh ………………….

Lý do: …………………………………………………………………………………...................

…………………………………………………………………………………………....................

Rất mong sự chấp thuận Quý Trường.

                                                                                 ……, ngày ….. tháng …… năm 20….

                                                                                                        Ký tên

Ý kiến tiếp nhận của trường (đến)

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

Học sinh phải có đầy đủ các hồ sơ hợp lệ sau:

1. Đơn xin chuyển trường;

2. Khai sinh (bản sao);

3. Học bạ (bản chính);

4. Chứng nhận hoàn thành chương trình Tiểu học hoặc Giấy CN trúng tuyển lớp 6;

5. Giấy giới thiệu chuyển trường của trường nơi đi cấp;

6. Hộ khẩu thường trú hoặc giấy tạm trú tại nơi đến.

Download tài liệu để xem nội dung chi tiết.