Đơn xin phép nghỉ học

  • Phát hành Bộ GD-ĐT
  • Đánh giá
  • Lượt tải 3.434
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 32 KB
  • Cập nhật 11/12/2012

Giới thiệu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày……tháng…… năm ……

ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC

Kính gửi: - Ban Giám hiệu

- Phòng Công tác Chính trị – HSSV

- Giáo viên chủ nhiệm

- Tôi đứng tên dưới đây:.................................

- Hiện cư ngụ tại: ................................

- Sinh năm:.................... là: Cha/ Mẹ/ Người trực tiếp nuôi dưỡng..............của HSSV tên: Lớp:...........

Nay tôi làm đơn xin phép cho con em tôi được nghỉ học:………… ngày (.............), kể từ ngày ……/……/…… đến hết ngày ……/……/……

- Lý do:................................

- Chứng từ kèm theo:................................

Download văn bản để xem thêm chi tiết.