Mẫu bảng điểm cá nhân Biểu mẫu GD-ĐT

  • Phát hành Bộ GD-ĐT
  • Đánh giá
  • Lượt tải 1.369
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 42 KB
  • Cập nhật 06/08/2013

Giới thiệu

Mẫu bảng điểm cá nhân theo từng học kỳ

ĐẠI HỌC…………

TRƯỜNG …………….
--------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------

………., ngày ….. tháng ……. năm …… 

KẾT QUẢ HỌC TẬP 

Họ và tên sinh viên:    Lê Thị Thanh A                     Ngày sinh: .......……………………

Nơi sinh:............................... ……………................Sinh viên lớp:  ……....…………….

Hệ:.................................. …………………............... Bậc:  ...............……………………

Ngành:...........................................…………………..Khoá học:....……………………….

                                                     Học kỳ …………..năm học 20….  -  20….

 

TT

Tên học phần

Số tín chỉ

ĐIỂM THI

Theo các thang điểm

Điểm 10

Điểm chữ

Điểm 4

1

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

8,2

B

3

2

Tiếng Trung 3

2

 

 

 

3

Đại cương thi pháp học

1

 

 

 

4

Văn học Việt Nam trung đại 1

3

 

 

 

5

Ngữ dụng học

2

 

 

 

6

Văn học Hy Lạp – La Mã

2

 

 

 

7

Tiếp nhận văn học

1

 

 

 

8

Tác gia văn học trung đại Việt Nam

1

 

 

 

9

Văn học Mỹ - Mỹ Latinh

3

 

 

 

Điểm Trung bình chung học kỳ II:

       8,51                                  3,61

                                                                                                     …………, ngày     tháng    năm 20…

               TL.HIỆU TRƯỞNG                                                             TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO