Mẫu đơn xin thi lại tốt nghiệp THPT

  • Phát hành Download
  • Đánh giá 2 đánh giá
  • Lượt tải 578
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 30 KB
  • Cập nhật 30/11/2012

Giới thiệu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN XÁC NHẬN

Kính gửii: - UBND xã ...........
- BGH Trường:.......

Em tên là:..................

Sinh ngày:.................

Quê quán:.................

Đã dự kỳ thi tốt nghiệp THPT khoá thi ngày …… tháng …… năm 20……

Tại hội đồng coi thi:.................

Kết quả: Hỏng

Nay em làm đơn này kính đề nghị:.................

- BGH trường xác nhận cho em không trong thời gian bị kỷ luật cấm thi.

- UBND xã xác nhận cho em không trong thời gian truy cứu trách nhiệm hình sự.

Lí do: Để bổ túc hồ sơ dự thi tốt nghiệp BTTHPT năm học 2010-2011.

Download văn bản để xem thêm chi tiết.