Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Bài tập tiếng Anh cho học sinh lớp 3

  • Phát hành Sưu tầm
  • Đánh giá 2 đánh giá
  • Lượt tải 771
  • Sử dụng Miễn phí
  • Cập nhật 28/06/2017

Giới thiệu

Hiện nay tiếng Anh tiểu học đã rất phổ biến, bên cạnh việc học tiếng Anh giao tiếp thì tiếng Anh ngữ pháp cũng quan trọng không kém để các em rèn luyện kỹ năng viết khi làm bài thi. Đặc biệt ngữ pháp còn quyết định tính chính xác trong ngôn ngữ nói cho các em. Tải bài tập tiếng Anh lớp 3 để cho các em học sinh lớp 3 luyện tập trong dịp hè này.

Tổng hợp bài tập tiếng Anh lớp 3

I. Complete the words:

1. They’re fl_ing k_te_.

2. Mai is in the di_ing room.

3. Ha_ you g_t any _orto_ses? - _ _ _, I have.

4. Whe_e is your dog? – He’s cha_ing a mo_se.

5. Ha_ she go_ any _ets? Yes, she _ a_. She has got a gree_ par_ot and_leven go_ _fish.

II. Circle the odd one out:

1. Mother school father sister

2. Big book pen ruler

3. Bedroom kitchen bathroom garden

4. She he living room I

5. Sunny windy rainy tortoise

6. Am weather are is

7. Dog bird fish robot

8. Ship doll ball have

III. Select and circle A, B or C:

1. What are they doing? – They are _____ with paper boat.

A. doing B. making C. playing

2. Has she got any pet? – No, she_____.

A. has B. hasn’t C. haven’t

3. How many ______ are there in your bedroom? – There are two.

A. chair B. chairs C. x

4. What’s Mai doing? – She ______.

A. play cycling B. cycling C. cycles

5. How old is your_______? – He’s thirty-four.

A. sister B. mother C. father

6. What is the---------- today?

A. activity B. colour C. weather

7. --------- many cats do you have?

A. Why B. How C. What

8. what _____ are your dogs? – They are black and white.

A. colour B. yellow C. sunny

Nhấp Tải về để tải toàn bộ bài học.