Đề thi học sinh giỏi lớp 3 trường tiểu học Phước Long 1 môn Toán Đề thi học sinh giỏi lớp 3 môn Toán

Giới thiệu

Đề thi học sinh giỏi lớp 3 môn Toán

Đề thi học sinh giỏi lớp 3 trường tiểu học Phước Long 1 môn Toán - Năm học 2011 - 2012

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỚC LONG 1

Lớp: .......................................
Họ và tên: ................................

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 3
Năm học: 2011- 2012

MÔN THI: TOÁN

I. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

1) Giá trị của biểu thức: 24 – 8 : 4 là:
A. 4              B. 22             C. 16             D. 14

2) Giá trị X của biểu thức: 8 x X = 1640. X có giá trị là:
A. 25             B. 205             C. 250             D. 264

3) Điền vào chỗ chấm:

a) 8 m 3cm = ….. cm là:
A.53 cm             B. 503 cm C            . 530 cm             D. 5003 cm

b) Số lớn nhất trong các số: 43 967; 44 697; 34 999; 43 976 là:
A. 34 999             B. 43 967             C. 43 976             D. 44 697

4) Chu vi hình chữ nhật có chiều dài 4 dm, chiều rộng 6 cm là:
A. 46 cm             B.128 cm             C. 92 cm             D. 20 cm

5) Cho dãy số 36; 40; 44;........ Hãy thêm ba số thích hợp vào dãy trên:
A. 45; 46; 47             B. 48; 52; 56             C. 46; 48; 50             D. 47; 50; 53

II. Tự luận:

1) Có 4000 lít nước mắm đựng trong 8 thùng. Hỏi nếu có 7 thùng như vậy thì đựng được bao nhiêu lít nước mắm?

2) Một sợi dây dài 9582 cm được cắt thành hai đoạn. Đoạn thứ nhất dài bằng chiều dài sợi dây. Tính chiều dài mỗi đoạn dây.

3) Anh Quang lần đầu mua 1 trái xoài và 2 trái cam hết 8000 đồng, lần sau mua 2 trái xoài và 3 trái cam hết 13500 đồng. Tính giá tiền một trái xoài và một trái cam.

Download tài liệu để xem thêm chi tiết.